ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชากา เรื่อง เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่
admin ( 2018-03-27 12:00:19)

ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมแนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0
admin ( 2018-03-26 21:53:00)

คณะบริหารธุรกิจ จะจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู งานสาน และขนมพื้นบ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
admin ( 2018-03-20 16:11:00)

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมแนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0
admin ( 2018-03-20 16:08:20)

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม KM เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
admin ( 2018-03-20 16:01:29)

ขอเชิญเข้าร่วมการ KM ในหัวข้อ การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกฯ
admin ( 2018-03-20 09:26:43)

ดูทั้งหมด