ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อหน่วยงานภายในสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพย์หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยพายัพทั้งหมด ได้จาก

A picture containing text, clipart

Description automatically generatedหรือ https://phonebook.payap.ac.th/

ข้อมูลติดต่อสำคัญ มหาวิทยาลัยพายัพ    (+66) 053 851478 – 86, (+66) 053 241255    (+66) 053 241983

สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์

#407

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์

#405

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

#417

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

#7864

สาขาวิชาการตลาด

#409, 7878

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

#413

สาขาวิชาการจัดการ

#415

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

#451

สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์

#453

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

#7218, 7215, 7250

ภัตราคารบุนนาค

#414

 

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

#367

งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา

#373, 374

งานหลักฐานการศึกษา

#370

งานตารางสอน-ตารางสอบ

#369

 

สำนักพัฒนานักศึกษา       เบอร์ตรง 094 - 8277225

งานทุนการศึกษา

#7832, 7833

งานศิษย์เก่า

#321

งานอนามัยและบริการสุขภาพ(ห้องพยาบาล)

#320

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

#321