เรียนเกี่ยวกับอะไร

  • การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล
  • การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุน ภาษีอากรของธุรกิจ
  • การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
  • เทคนิคและวิธีในการตรวจสอบและควบคุมภายใน
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA),
ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor),
ผู้ตรวจสอบข้อมูลด้าน IT (EDP), ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ CISA, ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ฯลฯ,
เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการ
เช่น ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาภาษีอากร, อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี วิทยากรสถาบันอบรมบัญชี,
นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี, นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของกิจการ, วางระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์, พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

ทุนการศึกษา

กยศ.

..

ทุนส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

..

ทุนความสามารถพิเศษ

..

© Copyright 2022 AC PYU

Built with ‌

Offline Website Builder