หน้าหลัก      ประวัติความเป็นมา
     การเรียนการสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยพายัพเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2517 โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีครั้งแรกในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคลต่อมาในปีพ.ศ. 2520 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก3 สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการเลขานุการและสาขาวิชาการบัญชี ปีพ.ศ. 2522 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์เพิ่มเป็น 5 สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสาขาวิชาการบริหารงานบุคคลสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการบัญชีและต่อมาในปีพ.ศ. 2523  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง(2 ปี) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการบริหารงานบุคคลปีพ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีพ.ศ. 2527ได้มีการแยกการบริหารงานคณะสังคมศาสตร์ออกเป็น2 คณะคือ  คณะสังคมศาสตร์  รับผิดชอบสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสาขาวิชาจิตวิทยาคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะบริหารธุรกิจนั้นรับผิดชอบการศึกษาในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคลสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการบัญชีต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยและเรียกชื่อว่า“มหาวิทยาลัยพายัพ”เมื่อวันที่25 กรกฎาคมพ.ศ. 2527  ในปีพ.ศ. 2528 ตณะบริหารธุรกิจได้มีการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และต่อมาได้แยกการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจออกเป็น 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 คณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ และในปี พ.ศ. 2534  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนภาคค่ำหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ  ปี พ.ศ. 2539  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ พร้อมกันนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล เป็นสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และในปี พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยพายัพได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยรวมหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรนานาชาติ เข้าอยู่ภายใต้การบริหารงานของ คณะบริหารธุรกิจ   ปี พ.ศ. 2551  คณะบริหารธุรกิจได้มีการดำเนินการขอปิดสาขาวิชาการเลขานุการ  และได้รับการอนุมัติโดยให้ดำเนินการในรูปแบบกลุ่มวิชาฯ แทน  ปีการศึกษา 2552 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว   (ปิดรับนักศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2555) ปีการศึกษา 2553 ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขวิชาระบบสารสนเทศ ปี พ.ศ.2554ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ ได้ปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  หลักสูตร พ.ศ. 2552  และปิดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2560 พร้อมกันนั้นในปี พ.ศ. 2560 ได้ปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัตฑิต สาขาวิชาการจัดการ ให้มีการจัดกลุ่มการเรียนการสอนเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มวิชาเอกการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้นในปัจจุบันปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตรรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

     1) การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
     2) การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ