หน้าหลัก     

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดงานเทศกาลอาหาร "เด็กเส้น" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

business ( 2023-09-25 09:53:41)

คณะบริหารธุรกิจ โดยสาขาวิชาการจัดการ จัด "โครงการเถ้าแก่อินเตอร์ : ภูมิปัญญาอาหารกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนเส้นทาง R3A/B"

business ( 2023-09-25 09:51:23)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน "โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ หลักสูตร Non-Degree รุ่นที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม"

business ( 2023-07-03 11:12:46)

การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ปี2566

business ( 2023-06-24 09:32:13)

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส ณ ภัตตาคารบุนนาค

business ( 2023-04-27 09:09:58)

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานกิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ณ หอแสดงดนตรี ดร. สายสุรีย์ จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ

business ( 2023-04-27 09:07:34)

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการโค้ชดิจิทัล สานไอเดียต่อยอดชุมชน รอบที่ 2

business ( 2023-04-27 09:05:17)

โครงการบริการวิชาการ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และการใช่ Facebook & Line อย่างปลอดภัย"

business ( 2023-04-01 13:47:35)

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจจัดทำโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

business ( 2023-04-01 13:46:01)

คณะบริหารธุรกิจและการตลาดเพื่อสังคม ณ อุทยานศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

business ( 2023-02-14 16:18:04)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยม โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นำโดยเลขานุการคณะรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

business ( 2023-01-15 18:12:59)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม” รุ่นที่ 1

business ( 2022-12-21 15:45:21)

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ 44 - 45 ประจำปี 2565

business ( 2022-11-26 14:40:55)

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (L.C.C)

business ( 2022-11-24 18:13:11)

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “โภชนบัญญัติและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ”

business ( 2022-11-13 15:13:36)