หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์

ในวาระที่มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 อันได้แก่ รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม สาขาวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร. สุตาภัทร คงเกิด สาขาวิชาการตลาด อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทกานติ์ บุญยการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไรเดน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน