หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการให้ความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลอำเภอสันกำแพง

โครงการให้ความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลอำเภอสันกำแพง

หัวข้อ การตลาดดิจิทัลสำหรับพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ : Facebook E-Marketplace และ Shopee (BASC17) จัดเมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TR207 คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวิทยากร คือ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์, อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ และอาจารย์ณัฐฌาน สุพล