มหาวิทยาลัยพายัพ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตฐานอาชีพ

ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว

จัดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตฐานอาชีพมัคคุเทศก์ ชั้น 3 ครั้งที่ 3

ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทดสอบสมรรถนะฯ ในครั้งแรก

แต่ชำระค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร 100 บาท ในวันสมัคร (คืนให้ในกรณีสอบไม่ผ่าน)

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

 

การอบรมเจ้าหน้าที่สอบ 1 / 2559 กรุงเทพมหานคร

หนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การอบรมเจ้าหน้าที่สอบ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 

 

***** คุณสมบัติเบื้องต้นขอผู้ขอสอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ทั่วไป

 

สถานที่ตั้งดำเนินการ

Link ที่เกี่ยวข้อง :

µ  สถาบันคุณวิฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  µ

µ  มาตรฐานอาชีพ มัคคุเทศก์  µ

µ  Download ใบสมัคร µ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053 851478-86 ต่อ 407, 416

อาคารทรีนิตี้ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 

สถานที่สำหรับใช้ในการดำเนินการ

1.       สถานที่รับสมัคร บริษัททัวร์จำลอง Let’s Go Travel ห้อง TR 106  ชั้น 1 อาคารทรีนิตี้

 

 

 

2.       สถานที่พักผ่อนรอระหว่างเตรียมตัวสอบ ห้อง TR314 ความจุ 60 คน ชั้น 3 อาคารทรีนิตี้

 

3.       สถานที่สอบ สอบทฤษฎี  อาชีพมัคคุเทศก์
ห้อง
TR304 ความจุ 60 คน ชั้น 3 อาคารทรีนิตี้

 

4.       สถานที่สัมภาษณ์ ห้อง TR301 ความจุ 32 คน ชั้น 3 อาคารทรีนิตี้

 

5.       สถานที่สัมภาษณ์ ห้อง TR303 ความจุ 25 คน ชั้น 3 อาคารทรีนิตี้

 

6.       สถานที่สอบปฏิบัติอาชีพมัคคุเทศก์ (ในกรณีสอบปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยวจริง)


· วัดพระสิงห์

· วัดเจดีย์หลวง

 

7.                   Download ใบสมัคร