รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 ติดต่อ 053 851 478

Image may contain: flower and outdoor

สาขาวิชาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  โทร 053-851-478 ต่อ 408

อ. ที่ปรึกษา การศึกษา2559

·       อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ

o  manatsawee@gmail.com 

สาขาวิชาการตลาด  โทร 053-851-478 ต่อ 7878

อ. ที่ปรึกษา การศึกษา2559

·       อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการตลาด  โทร 053-851-478 ต่อ 409

อ. ที่ปรึกษา การศึกษา2560

·       อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี

·       อาจารย์นฤมล พิริยะกุลชัย

Image may contain: 2 people            

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  โทร 053-851-478 ต่อ 413

อ. ที่ปรึกษา การศึกษา2559

·       อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์

o  rawipim_s@payap.ac.th

 

http://htm.payap.ac.th/htm2/images/stories/1339.jpg

อ. ที่ปรึกษา การศึกษา2560

·       อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคำหน้อย

http://business.payap.ac.th/images/stories/staff/jongrak.jpg

สาขาวิชาการจัดการ  โทร.059-851-478 ต่อ 415

อ. ที่ปรึกษา การศึกษา2559

·       อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ

·       อ.ชญาน์นันท์  เผ่าศรีเจริญ

http://management.payap.ac.th/images/stories/1231.jpg            http://management.payap.ac.th/images/stories/0719.jpg

สาขาวิชาการจัดการ  โทร.059-851-478 ต่อ 415

อ. ที่ปรึกษา การศึกษา2560

·       อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี

·       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม

·       อาจารย์ดอกเตอร์ปัทมาวรรณ จินดารักษ์

o  patamawan@gmail.com

·       อาจารย์ณัฐฌาน สุพล

o  nattachan_s@payap.ac.th

·       อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ

o  suangchanok@hotmail.com

          http://management.payap.ac.th/images/stories/0624.jpghttp://hrm.payap.ac.th/images/stories/TEACHER/pattamawan_new.jpg   
http://is.payap.ac.th/issite/images/stories/lecturer/ajnattachan.jpg          http://is.payap.ac.th/issite/images/stories/lecturer/ajsuanchanok.jpg

สาขาวิขาระบบสารสนเทศ

อ. ที่ปรึกษา การศึกษา2559

·       อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ

o  suangchanok@hotmail.com

http://is.payap.ac.th/issite/images/stories/lecturer/ajsuanchanok.jpg