เมื่อต้องการทราบข้อมูลหรือติดต่อเรื่องเร่งด่วน
อาทิเช่น เรื่องการสิทธิการรักษาพยาบาล ของนักศึกษา เป็นต้น
กรุณาติดต่อที่สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ห้อง
TR113 หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 053-851478 ต่อ 407 ได้ในเวลาทำการ

 

การติดต่องานบริการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

 

การติดต่องานบริการนักศึกษา ภายในคณะบริหารธุรกิจ

งานเอกสารของคณะฯ ติดต่อ
คุณวัชราภรณ์  นิกรพันธุ์ สำนักงานคณบริหารธุรกิจ  ชั้น 1
ห้อง TR113 อาคารทรินิตี้ เบอร์ติดต่อภายใน #407

งานด้านไอทีต่าง ๆ ติดต่อ
คุณกิตติพล แสงจันทร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
ห้อง
TR 205-209 อาคารทรินิตี้ เบอร์ติดต่อภายใน #412

งานเรื่องทุนการศึกษา และ ข่าวสารข้อมูลในการรับสมัครงาน ติดต่อ

•  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  ติดต่อหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น2 ห้อง TR 212 อาคารทรินิตี้
เบอร์โทรติดต่อภายใน
#408

•  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ติดต่อหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ชั้น2 ห้อง TR 210 อาคารทรินิตี้
เบอร์โทรติดต่อภายใน #409 , #7878

•  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม  ติดต่อหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม  ชั้น2 ห้อง TR 211 อาคารทรินิตี้
เบอร์โทรติดต่อภายใน
#413

•  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการติดต่อหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ชั้น1    ห้อง TR 105  อาคารทรินิตี้
เบอร์โทรติดต่อภายใน
#415

•  นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ติดต่อหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ชั้น1 ห้อง TR 112 อาคารทรินิตี้
เบอร์โทรติดต่อภายใน
#411

 

การติดต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
1.อธิการบดีมหาวิทยาลัย โทร.222 
2.ผู้อำนวยการสำนักการเงิน โทร 290  
3.บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ โทร 053-851352 
4.งานทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ โทร. 372-374
5.สำนักหอสมุด โทร.7420

6.งานด้านไอที (ขอรหัสผ่านอินเตอร์เน็ต อีเมล ฯลฯ) ติดต่อได้ที่ชั้น 3 อาคารวิวรณ์ โทร. 280, 281

ติดต่อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร 8764
หรือ สำนักพัฒนานักศึกษา 317

 

ติดต่อคุณสุคนธ์จิต  วงษ์ประภารัตน์ อาคารพันธกร ห้อง 107
โทร
320

ติดต่อคุณพวงชมพู  ปัญโญ  อาคารพันธกร ห้อง 103
 โทร.7832
, 7833

ติดต่อ คุณพัชราภรณ์ พัฒนจักร โทร.318

คุณวรวรรณ ขัติชีนะ สำนักพัฒนานักศึกษาอาคารพันธกร
ห้อง
105 โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 271
ประกาศเรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ของ นศ.ที่เกิดในปี
2540


ติดต่อ ผู้จัดการหอพัก โทร 4611
เจ้าหน้าที่หอพักชาย โอเมก้า โทร 4610  
เจ้าหน้าที่หอพักหญิง อัลฟ่า โทร 4605


อาคารปัญญาจารย์