เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

EMailPrint

ตุลาคม 2556

ตุลาคม 2556


วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่
11/10/2013
08:30 น. - 12:00 น.
การประชุมพิจารณาอนุมัติผลสอบ สาขาวิชาต่างๆ คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
11/10/2013
12:00 น. - 16:00 น.
โครงการ “ความสุข OK” และงานมุทิตาจิต อ.สุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล ภัตตาคารบุนนาค
17/10/2013
09:00 น. - 16:00 น.
ประชุมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ห้อง PC 201 อาคารเพ็นเทคอสต์
18/10/2013
08:00 น. - 12:00 น.
ประชุมผู้บริหารและคณาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ห้องประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล
18/10/2013
13:00 น. - 16:00 น.
ประชุมฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ห้องประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล
21/10/2013
เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 -

Joomla 1.5 themes