เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

EMailPrint

กันยายน 2556

กันยายน 2556


วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่
01/09/2013
18:30 น. - 21:00 น.
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าสังคมและมารยาทในการรับประทานอาหารแบบยุโรป โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ. เชียงใหม่
02/09/2013
15:00 น. - 16:30 น.
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
03/09/2013
09:00 น. - 12:00 น.
การประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
03/09/2013
17:00 น. - 20:00 น.
โครงการสอบปฏิบัติการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบตะวันตก (Set Dinner) ในรายวิชา HT382 และ HT383 ตอนที่ 1 ภัตตาคารบุนนาค
04/09/2013
08:30 น. - 16:00 น.
การจัดกิจกรรมทางการตลาดของกลุ่ม Exotic Biker ในการแข่งขันโครงการ Marketing Plan Contest ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ
04/09/2013
09:00 น. - 15:00 น.
การประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
04/09/2013
10:00 น. - 12:00 น.
โครงการสัมมนารายวิชา รส.416 การบริหารโครงการระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ ห้อง CP 111 อาคารชุมพาบาล
04/09/2013
15:00 น. - 18:00 น.
สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Oasis spa อัตลักษณ์ล้านนา ก้าวสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจสปา" ห้องประชุม พล.อ.อ. วีระ กิจจาทร
04/09/2013
16:00 น. - 17:00 น.
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา ระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
05/09/2013
10:00 น. - 12:00 น.
โครงการศึกษาดูงานแผนกบริการส่วนหน้า โรงแรมแชงกรีลา จ. เชียงใหม่ โรงแรมแชงกรีลา จ. เชียงใหม่
06/09/2013 - 10/09/2013
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ศึกษาดูงานในโครงการ “เปิดโลกอาเซียน...มาเลเซีย-สิงคโปร์” -
06/09/2013
08:30 น. - 12:00 น.
การประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
06/09/2013
17:00 น. - 20:00 น.
โครงการสอบปฏิบัติการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบตะวันตก ในรายวิชา HT382 และ HT383 ตอนที่ 2 ภัตตาคารบุนนาค
07/09/2013
09:00 น. - 15:00 น.
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอน “สอนสร้างสรรค์ : ผลักดันศักยภาพ” ห้องประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล
08/09/2013
09:00 น. - 12:00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกรายการบัญชีและสินค้าคงคลังโดยระบบคอมพิวเตอร์" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเพ็นเทคอสต์
09/09/2013
09:00 น. - 15:00 น.
วันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการ BA CSR ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ
11/09/2013
16:00 น. - 17:00 น.
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา ระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
12/09/2013
13:00 น. - 16:30 น.
การประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
13/09/2013
15:00 น. - 16:30 น.
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
13/09/2013 - 14/09/2013
15:00 น. - 20:00 น.
โครงการเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม ตลาดนัดหลัง Big C Extra
14/09/2013
08:00 น. - 17:00 น.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อการทำงานด้านบริการ" ห้อง PC 201 อาคารเพ็นเทคอสต์
14/09/2013
08:30 น. - 17:00 น.
ภาคปฏิบัติรายวิชามัคคุเทศก์ 1/2556 เส้นทางที่ 3 “History Tourism เส้นทางศาสนาและวัฒนธรรม 9 วัด" -
21/09/2013
09:00 น. - 16:00 น.
การทดสอบข้อเขียนทักษะด้านภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ห้องประชุม ดร . สิงห์โต จ่างตระกูล
23/09/2013 - 05/10/2013
สอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 -

Joomla 1.5 themes