เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

EMailPrint

สิงหาคม 2556

สิงหาคม 2556


วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่
07/08/2012
10:00 น. - 15:00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ #6/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
01/08/2013
12:00 น. - 15:00 น.
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วม งานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโครงการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ
02/08/2013
13:30 น. - 16:30 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ #5/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
03/08/2013
08:30 น. - 17:00 น.
ภาคปฏิบัติรายวิชามัคคุเทศก์ 1/2556 เส้นทางที่ 1 “เทคนิคการนำชมวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่" -
05/08/2013
13:00 น. - 15:00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริการภาคพื้นดิน” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
06/08/2013
13:00 น. - 16:00 น.
พิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย
08/08/2013
14:00 น. - 16:00 น.
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารงานส่วนหน้า (Fidelio) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
09/08/2013 - 12/08/2013
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาในรายวิชา รร.337 -
09/08/2013
14:00 น. - 18:00 น.
โครงการฝึกปฏิบัติการตกแต่งจานอาหารด้วยศิลปะงานใบตองและแกะสลัก : วิธีการทำใบตองในรูปแบบต่างๆ ภัตตาคารบุนนาค
10/08/2013 - 12/08/2013
07:00 น. - 18:00 น.
บริษัทจำลอง HTM Dummy Company by GGPY จัดโครงการนำเที่ยวภาคเหนือ “เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ปาย” -
15/08/2013
13:00 น. - 16:00 น.
โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ” ห้องประชุม ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน
15/08/2013
14:00 น. - 16:00 น.
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารงานส่วนหน้า (Fidelio) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
16/08/2013
09:00 น. - 11:00 น.
การบรรยายให้ความรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม MAYA ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
16/08/2013
13:00 น. - 16:00 น.
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย..อาจารย์ยุพาวรรณ รักกตัญญู ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
16/08/2013
14:00 น. - 18:00 น.
โครงการฝึกปฏิบัติการตกแต่งจานอาหารด้วยศิลปะงานใบตองและแกะสลัก : การแกะสลักในรูปแบบต่างๆ ภัตตาคารบุนนาค
17/08/2013
16:00 น. - 07:00 น.
งานรับขวัญบุนนาค ปีการศึกษา 2556 “รับขวัญบุนนาค ก้าวสู่ 40 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ” อาคารสายธารธรรม
19/08/2013
10:00 น. - 15:00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ #7/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
21/08/2013
09:00 น. - 12:00 น.
โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
22/08/2013
14:00 น. - 16:00 น.
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารงานส่วนหน้า (Fidelio) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
23/08/2013
09:00 น. - 11:00 น.
การบรรยายให้ความรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม MAYA ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
23/08/2013
13:00 น. - 16:00 น.
โครงการดูงานและรับฟังความรู้จากวิทยากร ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ -
24/08/2013
08:30 น. - 12:00 น.
โครงการรับฟังความรู้จากวิทยากร ในรายวิชา กต.333 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ห้อง CH 111 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
24/08/2013
09:00 น. - 16:00 น.
การทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ห้องประชุม นพ. พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
24/08/2013
18:30 น. - 22:30 น.
โครงการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำแบบยุโรป (Set Dinner) “Amazing Thai Food Dinner” เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
25/08/2013
08:00 น. - 12:00 น.
โครงการ MK Day – “Salesman Mission” ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ

Page 1 of 2

Joomla 1.5 themes