เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

งานวิจัย Print E-mail
Monday, 01 April 2013 09:12


งานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ


งานวิจัยปี 2555


งานวิจัยปี 2552

ที่

ชื่องานวิจัย เลขที่หน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ชื่อ

เจ้าของงานวิจัย
(ระบุสาขาวิชา)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ฯ หรือการนำไปใช้ประโยชน์
เลขหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ฯ /ชื่องานการประชุมฯ

วัน เดือน ปี
เล่มที่ของวารสารที่ได้รับการเผยแพร่/สถานที่จัดประชุม

1

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระดาษผักตบชวาของกลุ่มเครือข่ายหัตถกรรมจากเส้นใยพืช จังหวัดพะเยา

(ภาคการนำเสนอและภาคโปสเตอร์)

1.  อ. พรรณนุช  ชัยปินชนะ

2. ผศ. เอนก ชิตเกษร

3. อ. นงคราญ ไชยเมือง

(สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ)

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)

26 – 30  สิงหาคม 2552

ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

2

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระดาษผักตบชวาของกลุ่มเครือข่ายหัตถกรรมจากเส้นใยพืช จังหวัดพะเยา

(ภาคการนำเสนอและภาคโปสเตอร์)

1.  อ. พรรณนุช  ชัยปินชนะ

2. ผศ. เอนก ชิตเกษร

(สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ)

วารสารการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552 เรื่องเศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ

2-4 เมษายน  2552

โรงแรมทวินโลตัส

อ. เมือง

จ. นครศรีธรรมราช


3

การประชุม วิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการครั้งที่ 2 “งานวิจัยที่เน้นการปฏิบัติจริง จากมหาวิทยาลัยสู่สังคม”


อ. ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ์

(สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่

23 – 28 สิงหาคม 2552

โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

จ. เชียงใหม่

4

การประชุมสมัชชา คุณธรรม ครั้งที่ 4 “ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

1. ดร. ฐติกุล  ไชยวรรณ์

2. อ. พัชรภัสสร

ไวทยานุวัตติ

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ)

เอกสารประกอบ  “การประชุมสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 4

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

หน้า 56 - 71

30 – 31 กรกฎาคม  2552

อิมแพค เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ

5

โครงการศึกษาความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุม หรือ (MICE) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1. อ. ทศพล  บุญศิริ

2. อ. คมกฤต  วงค์นาง

(สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ)

ประกอบการพิจารณาเพื่อก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย สสปน. และจังหวัดเชียงใหม่

9 กรกฎาคม 2552

สำนักงาน สสปน. อาคารสยามทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

6

An Intervention Initiative and Documentation of Community based-Drug and Alcohol Control for the Ethnic Pwo Karen communities : A Case of the ten (10) Pwo Karen Communities

Dr. Somboon Panyakom

(สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ)

Thailand Karen Baptist Convention

16 กุมภาพันธ์ /2553

ณ ห้องสัมมนา นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโดย สำนักวิจัย

7

The Globalization in the Greater Mekong Subregion : The Role for Payap University

Dr. Thein Swe

(สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ)

Thailand Karen Baptist Convention

16 กุมภาพันธ์ /2553

ณ ห้องสัมมนา นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโดย สำนักวิจัยLast Updated on Tuesday, 02 April 2013 03:06
  Joomla 1.5 themes