เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

คณะกรรมการบริหาร  คณะบริหารธุรกิจ   อ.คมกฤต  วงค์นาง
ณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประธานกรรมการ
alt

รศ.พรรณนุช ชัยปินชนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

อ.จิระ คำบุญเรือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

กรรมการ


อ.ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีคำหน้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ
อ.สายสุนีย์  เกษม
หัวหน้าสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

อ.หทัยรัตน์ บุญมี
หัวหน้าสาขาวิชา
การตลาด

กรรมการ

อ.ชาญชัย เมฆศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กรรมการ

altผศ.นงคราญ  ไชยเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

กรรมการ

อ.ทรวงชนก  รักษ์เจริญ
ัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.เทียน  เลรามัญ
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ(MBA)

กรรมการ
อาจารย์ณัฐฌาน  สุพล

กรรมการและเลขานุการ  Joomla 1.5 themes