เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ระบบและกลไก ปีการศึกษา 2558

ระบบและกลไก ปีการศึกษา 2557

ระบบและกลไก ปีการศึกษา 2556


10.กลไกการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ-หรือการศึกษาตามอัธยาศัย CPระบบและกลไก ปีการศึกษา 2555

10.กลไกการเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ-หรือการศึกษาตามอัธยาศัย CPระบบและกลไก ปีการศึกษา 2554

  Joomla 1.5 themes