เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

Print E-mail

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ 2555


นาย   กฤษชัย            พุ่มฉัตร(ดอย)                       ประธาน

นาย   ปกป้อง            บรรเทิงใจ (ตอม)                  อุปนายชาย

น.ส. ฉัฎรัช                จุลศิริ (นุชชี่)                       อุปนายกหญิง

น.ส. พิมพ์จิตรา           บุญยิ่ง (มิ้นท์)                      เลขานุการ

น.ส. พลอยพรรณ         นามวงศ์พรหม (พลอย)            เหรัญญิก

น.ส. ณัฐนิชา             สุติยะ (บลู)                         เหรัญญิก

นาย   พีรวัส               ทรายคำ (ต้นเต้น)                 ปฏิคม

น.ส. พิมพ์ลดา            ชุณหไชยพันธ์ (เบล)              ฝ่ายประกันคุณภาพ

นาย   พงษ์ธาดา        จันทาพูล (โอ๊ต)                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธนพัฒ                 สิทธิเจริญ (ไปร์ท)               ฝ่ายประชาสัมพันธ์

(กำลังดำเนินการ)                                              ฝ่ายสันทนาการ

นายธนนันทน์            พลภัทรพิจารณ์ (โอ๊ต)             ฝ่ายกีฬา

นายฤชุพันธ์              ไชยซาววงศ์ (โม)                 ฝ่ายสวัสดิการ

นายทัตพงษ์             มณีลดา (บอล)                     กรรมการ

น.ส. เสาวลักษณ์       ท้าวแดง (หมิว)                    กรรมการ

น.ส. ศิรินภา             ศรีวาณิชย์ (มายด์)                กรรมการ

น.ส. สุภัทรา             พืชเพียร (ส้ม)                      กรรมการ


  Joomla 1.5 themes