เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

Print E-mail

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ 2554


นาย   กนก             สมสุข (เบนซ์)                       ประธาน                  

นาย   นที              คัมภีระ (นัท)                         อุปนายชาย           

น.ส. พิมพ์ลดา         ชุณหไชยพันธ์ (เบล)               อุปนายกหญิง       

นาย   พงษ์ธาดา      จันทาพูล (โอ๊ต)                     เลขานุการ          

น.ส. ธนกาญจน์      อุดมวิทยาไกร (แนท)              เหรัญญิก                        

น.ส. พลอยพรรณ     นามวงศ์พรหม (พลอย)             ปฏิคม               

น.ส. อรณิช           นิพันธ์ประศาสน์ (เปรียว)           ฝ่ายประกันคุณภาพ

น.ส. นิภารัตน์         สุวรรณกันทา (ดรีม)                ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย   บัณฑิต         แบรเยอร์ (โรเบิต)                  ฝ่ายฉันทนาการ    

นาย   วิศรุต           รองกาศ (เชค)                       ฝ่ายกีฬา            

น.ส. พิมพ์จิตรา       บุญยิ่ง (มิ้นท์)                       ฝ่ายสวัสดิการ          

น.ส. ปวีณา           เป็งกาสิทธิ์ (บุ๋ม)                    กรรมการ            

นาย   จารุกิตติ์       อินปา (แบงค์)                       กรรมการ           

นาย   กฤษชัย       พุ่มฉัตร (ดอย)                       กรรมการ            

นาย   เพิ่มสิน         ธีระศักดิ์ (โอ๊ต)                      กรรมการ                  


alt


  Joomla 1.5 themes