เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

Business Development Center

ศูนย์พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552  


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.  ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านธุรกิจกับองค์กรภายใน - ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.  เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจกิจการท่องเที่ยว การบริการ SME
3.  เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจคณะบริหารธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ให้ความช่วยเหลือองค์กรภายใน - ภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านบริหารธุรกิจ
2.  เพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรภายใน - ภายนอก มีความแข็งแกร่งทางด้านบริหารธุรกิจ
3.  การประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจกับบุคคลภายนอก
4.  ให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กับภาคธุรกิจ


โครงการสัมมนาต่างๆ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

  • การบรูณาการความรู้ของศูนย์พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมปี 2555
  • โครงการสัมมนา การเตือนภัยเพื่อรายงานสถานการณ์ SMEs ครั้งที่ 3/2552 และสถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง (รายละเีอียดโครงการ)
  • โครงการอบรม "การบริหารงานสำนักงานยุคใหม่" (รายละ่เอียดโครงการ)
  • โครงการสัมมนา การเตือนภัยเพื่อรายงานสถานการณ์ SMEs ไทย ครั้งที่ 4/2552 สัญจร และอบรม "มาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินฉบับใหม่ตามประกาศกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์" (รายละเอียดโครงการ)
  • โครงการสัมมนา การเตือนภัยเพื่อรายงานสถานการณ์ SMEs ไทย ครั้งที่ 4/2552 สัญจร และอบรม "กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ" (รายละเอียดโครงการ)  Joomla 1.5 themes