เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 16 June 2011 03:40


งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  ปี 2555งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  ปี 2553

รายการงานวิจัย

ผศ. พรรณนุช  ชัยปินชนะ ผศ. เอนก ชิตเกษร และ อ. นงคราญ ไชยเมือง  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมจากเส้นใยพืชจังหวัดพะเยา ปี 2551

อ.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์  กลยุทธ์การตลาดสินค้า OTOP เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551

อ.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2550

อ.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์  ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด OTOP ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย ปี 2551

ดร. ฐติกุล  ไชยวรรณ์  กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการเลือกตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการหัตถกรรมไม้แกะสลัก ต.ขุนคง  อ. หางดง
จ.เชียงใหม่  ปี 2551

สุวรรณา พลอยศรี “ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ต่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์”
วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 215-234  ก.ค. – ธ.ค. 2551

ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์. “Analyzing Statuses and Improving Marketing Strategies of Top Private University
in Bangkok” สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย)
ครั้งที่ 21 ปี 2551

ผศ. ภาวัฒน์ พันธุ์แพ การบริหารงานของนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 75-96  ม.ค. – มิ.ย. 2551

ดร. สมบูรณ์  ปัญญาคม โครงการวิจัย  An Intervention Initiative and Documentation of Community based-Drug and Alcohol Control for the Ethnic Pwo Karen communities : A Case of the ten (10) Pwo Karen Communities ปี 2552

อ. ทศพล  บุญศิริ และ อ. คมกฤต วงค์นาง โครงการศึกษาความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุม หรือ (MICE) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552

ดร. สมบูรณ์  ปัญญาคม  An Impact of Micro Economic Development Project (MEDP) ปี 2553

ดร. สมบูรณ์  ปัญญาคม  Alcohol Prevention and Control Method Initiatives and their impacts on Alcohol Consumption of Undergraduate Students at the Seven Universities in Chiang Mai ปี 2553

ดร. สมบูรณ์  ปัญญาคม  Mixed Media and Gender Development Network for Drug Prevention/Alcohol Control and their impacts on the Stakeholders within the 10 Upland ethnic Pwo Karen Communities ปี 2553

ดร. สมบูรณ์  ปัญญาคม  Thailand Country Context Analysis Paper on Diakonia’s Thematic Area: Democracy
ปี 2553

อ. บุญยัง  วิษณุมหิมาชัย และ ดร. เทียน  เลรามัญ ระบบการบริหารแรงงานไทใหญ่: สภาพปัจจุบันและความเป็นอยู่ ปี 2553

ผศ. เอนก  ชิตเกษร และ ผศ. พรรณนุช  ชัยปินชนะ โครงการวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา
หมู่บ้านบ้านไร่ป่าคา ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ปี 2551

ดร.ฐติกุล  ไชยวรรณ์ ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ ดร.สมพิศ ทองปาน ดร.ศรีสุดา  แซ่ลี้โครงการวิจัยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านโดยใช้เส้นใยไหมอีรี่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจให้กับครอบครัวและชุมชน ปี 2551

ผศ. พรรณนุช  ชัยปินชนะ ผศ. เอนก  ชิตเกษร และ อ. นงคราญ  ไชยเมือง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย จังหวัดจันทบุรี ปี 2552

ผศ. พรรณนุช  ชัยปินชนะ ผศ. เอนก  ชิตเกษร และ อ. นงคราญ  ไชยเมือง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย จังหวัดสกลนคร ปี 2553

ดร.ฐติกุล  ไชยวรรณ์  อ.พัชรภัสสร  ไวทยานุวัตติ”การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง”  เอกสารประกอบ  “การประชุมสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 4การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  หน้า 56 – 71 30 – 31 กรกฎาคม  2552 อิมแพค
เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ

อ.บุญยัง  วิษณุมหิมาชัย อ.ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย ดร.ศรีสุดา  แซ่ลี้  ดร.เทียน  เลรามัญ การสำรวจความพึงพอใจ
และความต้องกาใช้บริการศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยพายัพ24 มกราคม 2551

อ.วุฒิพงษ์  ฉั่วตระกูล อ.พีร์ ตนานนท์ การจัดการระบบการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 2551


Last Updated on Tuesday, 02 April 2013 03:16
  Joomla 1.5 themes