เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ผลงานวิชาการ/บทความที่ได้รับการรับรองคุณภาพ Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 16 June 2011 03:33

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

 • ดร.สมพิศ  ทองปาน HR  กับการจัดการความรู้สู่องค์การนวัตกรรม  วารสารการบริหารสำหรับนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ  ปีที่ 29 ฉบับที่ 3/2551 หน้า 84-87
 • อ.เบ็ญจวรรณ   บุญใจเพ็ชร. (2552). รวมกฏหมายเพื่อการบริหารงานบุคคล (ฉบับทันสมัย) กรุงเทพฯ : Hr Center Co., Ltd

 

 

สาขาวิชาการตลาด (MK)

 • ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย “การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ” วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 99-120  ม.ค. มิ.ย. 2551
 • ศิริพร  วิษณุมหิมาชัย “การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มีต่องานบริการ” วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 13-22  ม.ค. – มิ.ย. 2551
 • สุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล. “กระบวนความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศทางการตลาด กับการเกิดความสำเร็จของการดำเนินงานทางด้านการตลาด” วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. หน้า 144-167 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552.
 • ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์. “ความสำคัญของโลจิสติก นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร” วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 28-41 ม.ค. – มิ.ย. 2552
 • Supathannish  Termsnguanwong “Linking Between Key factors Fostering Students
  Supportive Behavioral Intentions Toward University วารสาร สออ ประเทศไทย  หน้า 94-105 พ.ย. 2552
 • ศิริพร วิษณุมหิมาชัย “การสร้างทีมงานบริการให้มีพลังสร้างสรรค์” วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 26-44 ก.ค. – ธ.ค. 2553
 • ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์. “การบริหารลูกค้าด้วยความจงรักภักดี นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร” วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 182-197 ก.ค. – ธ.ค. 2553
 • ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์. หนังสือ : แบบอย่างการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ สำนักพิมพ์ หจก. พลอยการพิมพ์ ISBN 97799454  2548

 

สาขาวิชาการจัดการ (MG)

 • อัญชลี  รักอริยะธรรม “ธุรกิจครอบครัว : ปรัชญาและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง” วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 77-98 ก.ค. – ธ.ค. 2551
 • พรรณนุช  ชัยปินชนะ ตำรา “การบริหารโครงการธุรกิจ” สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ 2552
 • บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ และสุวรรณา พลอยศรี “การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการอยู่รอดสำหรับธุรกิจที่อ่อนแอ”
  วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 3-27 ม.ค. – มิ.ย. 2552
 • นงคราญ  ไชยเมือง. ตำรา : เทคนิคการควบคุมทางการบริหาร สาขาวิชาการจัดการ 2552
 • นงคราญ  ไชยเมือง “การวางแผนเชิงกลยุทธ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ” วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ
  หน้า 139-161ก.ค. – ธ.ค. 2553
 • อ. ดำรัสศิริ  ศิลปวัฒนานันท์ บทความวิชาการ Challenges and opportunities for Thai universities in a changing educational environments a case study “ Searching for buffalo tracks in Thung  Rung Thong village Print in ASAIHL THAILAND JURNAL Vol. NO3, April 2008
 • อ. ดำรัสศิริ  ศิลปวัฒนานันท์ บทความวิชาการ Managing Diversity in Education Cultural Groups in Thailand under the Paradigm of Sustainable Development Present in the International Conference on the Education of Learners Diversity August 26-28,2008
 • อ. ดำรัสศิริ  ศิลปวัฒนานันท์ บทความวิชาการ Community Management Based on the Sufficiency Economy Philosophy: Sustainable Human Resource Development in Thailand, for the 14th UNESCO-APEID International conference has been accepted. 2010

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (IS)

 • ณัฐฌาน  สุพล “ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ” วารสาร มหาวิทยาลัยพายัพ หน้า 27-42  ม.ค. – มิ.ย. 2551

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

 • ผศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ ตำรา “ การจัดการมิติต่างๆ ทางวัฒนธรรม [Cross Cultural Management]” 2553

 


Last Updated on Wednesday, 12 June 2013 04:25
  Joomla 1.5 themes