เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ/Alumni & Friends Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 August 2010 03:25


ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


Last Updated on Friday, 18 August 2017 03:39
  Joomla 1.5 themes