เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ - Alumni Groups Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 August 2010 03:13
ศิษย์เก่า HRM

ความในใจของศิษย์เก่า HRM

 

 

คุณประพันธ์  จันทร์นฤกุล

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 (รหัส 28)

Corporate Human Resources Manager

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

"ความประทับใจ คือ คณาจารย์เป็นที่ปรึกษาที่ดีในทุก ๆ เรื่อง มีความใกล้ชิดเป็นกันเองกับลูกศิษย์ ทั้งในการเรียนและการทำกิจกรรมร่วมกัน ความรู้ที่ได้จากการเรียนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการจัดสัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยังช่วยให้ผมมีมุมมองที่กว้างขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น และได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น"

 

 

 

คุณชฎาพร  สุนันตา

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 (รหัส 30)

นักวิชาการแรงงาน 6 ว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

"ถ้าดิฉันไม่ได้เรียนสาขานี้ ก็อาจไม่ได้เป็นข้าราชการค่ะ เพราะเป็นสาขาที่สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครในขณะนั้น องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ แม้จะไม่ได้ทำงานด้าน HR โดยตรง ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำขณะศึกษา ก็มีส่วนช่วยให้ดิฉันรู้จักการวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น"

 

 

 

คุณสินีนาฏ  พันตา

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 (รหัส 34)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ห้างหุ้นส่วนคณะบุคคลชินวัตรไหมไทย

"ความประทับใจ คือ คณาจารย์ทั้งภายในสาขาและนอกสาขาที่ได้คอยสอนสั่ง จนทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในการทำงานทุกวันนี้  บรรยากาศในการเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเป็นมิตรและอบอุ่น"

 

 

 

คุณทวิภู  ตันสว่างกุล

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 (รหัส 38)

เจ้าของกิจการ พงศ์โซตนาการยาง

"ความประทับใจ คือ คณาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา  เพื่อน ๆ มีความเป็นมิตรและน่ารัก  การเรียนสาขานี้เป็นประโยชน์มาก  สามารถช่วยผมในการทำงานได้ถึง 90% เริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก  การดูแลคนในองค์การ  การบริหารค่าตอบแทน"

Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 03:42
  Joomla 1.5 themes