เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

งานบริการวิชาการสู่สังคม Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 16 July 2010 07:58


วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย


ที่

ลักษณะการบริการ
(ระบุหมายเลขข้อ)

ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการฯ

วัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัดกิจกรรม/โครงการ

ค่าใช้จ่ายได้รับสนับสนุน

มูลค่า*

จาก มพย.

จากภายนอก

1

4

โครงการเตือนภัยเพื่อการรายงานสถานการณ์ SMEฯ

30 ตุลาคม 2552


/


2

4

โครงการบริหารงานสำนักงานยุคใหม่

8 ธันวาคม 2552

/


9,000

3

4

โครงการกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

12 ธันวาคม 2552


/


4

4

โครงการมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินฯ

12 ธันวาคม 2552


/


5

10

ดร.ฐติกุล ไชยวรรณ์ วิทยากรตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตร และลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

17 ธันวาคม 2552


/


6

10

ดร.ฐติกุล ไชยวรรณ์ วิทยากร ในโครงการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 มิถุนายน 2552


/


7

10

ผศ.ดร. สายฝน เลาหะวิสุทธิ์ วิทยากรในการอบรมเลขานุการและเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

21 สิงหาคม 2552


/


8

10

ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์ วิทยากรในการจัดอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"

9 กันยายน 2552


/


9

10

ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์ วิทยากรในการอบรมเลขานุการและเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

20 สิงหาคม 2552


/


10

10

ผศ.เอนก ชิตเกษร วิทยากรบรรยายการอบรมบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ และเครือข่ายประชาคมเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

21 กรกฎาคม 2552


/


11

10

ผศ.เอนก ชิตเกษร วิทยากร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างองค์ความรู้และทดสอบด้านการตลาดสินค้าคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน"

26 พฤศจิกายน 2552


/


12

10

อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา วิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา 255712 เจ้าของกิจการ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

17 มกราคม 2553


/


13

10

อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา วิทยากรบรรยาย ในโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ปีงบประมาณ 2552

7 สิงหาคม 2552


/


14

10

อ.กุสุมา พุทธเกิด วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การตลาดการท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

19 กันยายน 2552


/


15

10

อ.เกศรา สุกเพชร วิทยากรให้ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่คณะของ ททท.

5 มีนาคม 2553


ü


16

10

อ.คมกฤต วงค์นาง วิทยากรการประชุมอบรมในหัวข้อ "ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่การสร้างรายได้"

27 กุมภาพันธ์ 2553


/


17

10

อ.คมกฤต วงค์นาง วิทยากร ในโครงการต้นกล้าอาชีพในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงแรม

27 กันยายน 2552


/


18

10

อ.จงรักษ์ ศรีคำหน้อย ผู้ช่วยวิทยากรในโครงการสัมมนาครูแนะแนวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในเขตภาคเหนือ

30 ตุลาคม 2552


/


19

10

อ.จงรักษ์ ศรีคำหน้อย วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การตลาดการท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

2 ตุลาคม 2552


/


20

10

อ.จิระ คำบุญเรือง วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

13 กุมภาพันธ์ 2553


/


21

10

อ.จิระ คำบุญเรือง วิทยากรบรรยายการอบรมบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ และเครือข่ายประชาคมเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

22 กรกฎาคม 2552


/


22

10

อ.จิราภรณ์ จิรัฐติพงษ์ วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การตลาดการท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

2 ตุลาคม 2552


/


23

10

อ.จิราภรณ์ จิรัฐติพงษ์ วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การตลาดการท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

18 กันยายน 2552


/


24

10

อ.ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง ผู้ช่วยวิทยากรในโครงการสัมมนาครูแนะแนวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในเขตภาคเหนือ

30 ตุลาคม 2552


/


25

10

อ.ชัชชัย สุวรรณรัตน์ วิทยากรในโครงการแนะแนววันการศึกษาและอาชีพ

27 ตุลาคม 2552


/


26

10

อ.ชาญชัย เมฆศิริ วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การตลาดการท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

19 กันยายน 2552


/


27

10

อ.ชาญชัย เมฆศิริ วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการบริการสู่ความเป็นเลิศ

14 พฤศจิกายน 2552


/


28

10

อ.ชุติพร ธาราศรีสุทธิ วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงแรม-โครงการต้นกล้าอาชีพ

27 สิงหาคม 2552


/


29

10

อ.ชุติพร ธาราศรีสุทธิ วิทยากร ในโครงการต้นกล้าอาชีพในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงแรม

6 ตุลาคม 2552


/


30

10

อ.ฐิติ ฐิติจำเริญพร วิทยากรเพื่อดำเนินการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2553


/


31

10

อ.ทศพล บุญศิริ วิทยากรพิเศษ บรรยายในกระบวนวิชา 008220 อุตสาหกรรมการโรงแรมเบื้องต้น

9 กันยายน 2552


/


32

10

อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์ วิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายรายวิชา 224431 การบริการส่วนอาหารและเครื่องดื่ม

11 สิงหาคม 2552


/


33

10

อ.บุญยัง วิษณุมหิมาชัย วิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาหัวหน้างาน : SDP" รุ่นที่ 3

30 มกราคม 2553


/


34

10

อ.บุญยัง วิษณุมหิมาชัย วิทยากรในการอบรม หัวข้อเรื่อง "การบริหารงานบุคคลในสาขา"

19 กันยายน 2552


/


35

10

อ.ปิยรัฎจ์ กุณามา วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงแรม-โครงการต้นกล้าอาชีพ

27 สิงหาคม 2552


/


36

10

อ.ปิยรัฎจ์ กุณามา วิทยากร ในโครงการต้นกล้าอาชีพในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงแรม

5 ตุลาคม 2552


/


37

10

อ.พรรณนุช ชัยปินชนะ วิทยากรในโครงการสัมมนาครูแนะแนวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในเขตภาคเหนือ

30 ตุลาคม 2552


/


38

10

อ.พรรณนุช ชัยปินชนะ วิทยากรบรรยายการอบรมบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ และเครือข่ายประชาคมเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

21 กรกฎาคม 2552


/


39

10

อ.พัชรภัสสร ไวทยานุวัตติ วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงแรม-โครงการต้นกล้าอาชีพ

27 สิงหาคม 2552


/


40

10

อ.พัชรภัสสร ไวทยานุวัตติ วิทยากร ในโครงการต้นกล้าอาชีพในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงแรม

6 ตุลาคม 2552


/


41

10

อ.มนัสวี รุ่งสุวรรณ ผู้ช่วยวิทยากรในโครงการสัมมนาครูแนะแนวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในเขตภาคเหนือ

30 ตุลาคม 2552


/


42

10

อ.ยุพาวรรณ รักกตัญูวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติงานด้านสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ

23 พฤศจิกายน 2552


/


43

10

อ.ยุพาวรรณ รักกตัญญู วิทยากรบรรยายพิเศษในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่)

7 เมษายน 2553


/


44

10

อ.รวิพิมพ์ เสนาวงศ์ วิทยากรพิเศษบรรยายในรายวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษแก่ พระธรรมจาริกและพระภิกษุผู้ปฏิบัติการ (กศ.พจ.)

4 กรกฎาคม 2552


/


45

10

อ.รวิพิมพ์ เสนาวงศ์ วิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 4

2 กันยายน 2552


/


46

10

อ.ศิริพร วิษณุมหิมาชัย วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานให้สถานประกอบการ (บริษัท นามิกิ พริซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด)

23 เมษายน 2553


/


47

10

อ.ศิริพร วิษณุมหิมาชัย วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานให้สถานประกอบการ (บริษัท Pepsi - Cola (Thai) Trading Co.,Ltd.)

20 เมษายน 2553


/


48

10

อ.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ วิทยากรบรรยายการอบรมบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ และเครือข่ายประชาคมเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

15 กรกฎาคม 2552


/


49

10

อ.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีเพื่อพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 2 : Northern Region IT Professional Development Program (IT Ready)

3 พฤษภาคม 2553


/


50

10

อ.สายสุนีย์ ชะเอม วิทยากรในการจัดอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"

9 กันยายน 2552


/


51

10

อ.หทัยรัตน์ บุญมี วิทยากรบรรยายให้กับพนักงานบริษัท เพื่อพัฒนาบุคลากร

19 กันยายน 2552


/


52

10

อ.อรอนงค์ ศรีไพโรจน์ วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การตลาดการท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

18 กันยายน 2552


/Last Updated on Thursday, 04 July 2013 07:57
  Joomla 1.5 themes