เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ปณิธาน 

               คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคมวิสัยทัศน์

               คณะบริหารธุรกิจเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพระดับสากล


วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ การปฏิบัติ ทางด้านบริหารธุรกิจในระดับสากล อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
  2. ผลิตงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการทางบริหารธุรกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ
  4. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
  Joomla 1.5 themes