เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2556 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 August 2017 03:37

รหัสนักศึกษา                       ชื่อ - สกุล
5601140019 นางสาว รชตวรรณ แผนเสือ
5601140026 นางสาว นลินนิภา นิวาตานนท์
5601140033 นางสาว มนัสพร มินทิพย์
5601140040 นางสาว กาญจนาวดี นพเดช
5601140057 นางสาว สุทัตตา สำเนียงแจ่ม
5601140064 นางสาว ณัฎฐณิชา ภักดี
5601140071 นางสาว ศิริมล ใจดี
5601140088 นางสาว กัญจน์นฤภัทร ธนาพงศ์บูลย์
5601140095 นางสาว ธนัชพร ปินตาศรี
5601140101 นาย ธนาตย์ สุนทรศิริมั่นคง
5601140118 นางสาว รัตนขวัญ ชัยธรรมฤทธิ์
5601140125 นาย พชรพล สีเทา
5601140132 นาย มะโนชัย ศรีแพงมน
5601140149 นาย รัฐภูมิ มงคล
5601140156 นาย เกียรติพงษ์ ปัญญากอง
5601140163 นางสาว พัชราภรณ์ ติงสะ
5601140170 นางสาว กรรณิกา มาเยอะ
5601140187 นางสาว ภรณ์นุกุล ปรุงแก้ว
5601140194 นางสาว จิรัติกาล ปันหนัก
5601140200 นาย ศรัณย์ ไชยเทียน
5601140217 นาย ณัฐพล คนซื่อ

  Joomla 1.5 themes