เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการการโรงแรม ปีการศึกษา 2556 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 August 2017 03:34

รหัสนักศึกษา                    ชื่อ - สกุล
5601170016 นางสาว สุวพัชร์ พงศ์จรัสกมล
5601170023 นางสาว ปรารถนา ลูกประคำ
5601170030 นางสาว กนกวรรณ เทียนเชษฐกุล
5601170047 นางสาว วิลันดา พงษ์ระวีวงศา
5601170054 นาย รัตนกร มณีรัตน์
5601170061 นางสาว จิดาภา อุ่นเมือง
5601170078 นางสาว ผกามาศ โพธิหงษา
5601170085 นางสาว นุชชิดา พลศรีนวล
5601170092 นางสาว อัมพร หมื่อแล
5601170108 นาย กิตติเทพ รุ่งเรืองวงศ์
5601170115 นางสาว เลอลักษณ์ บัวจันทร์
5601170122 นางสาว จุฑาดา ย่างไพบูลย์
5601170139 นางสาว ไอรดา วงค์คม
5601170146 นางสาว ขวัญดาว ชุมกาศ
5601170153 นางสาว โชตินภา แสนพันธ์
5601170160 นางสาว นันทพร เตชะภัทรกิจ
5601170177 นางสาว กินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ
5601170184 นาย ลัทธวัฒน์ ชัยวิทย์นนท์
5601170191 นางสาว สุพิชญาย์ อิ่นคำ
5601170207 นาย นฤพงษ์ แซ่ฉั่ว
5601170214 นางสาว พงศ์นภา นพวงศ์
5601170221 นาย กชพร ฐานะทัต
5601170238 นางสาว ปรัศนียาภรณ์ อินต๊ะชัยวงค์
5601170245 นางสาว กมลชนก อุ่นสะกืน
5601170252 นางสาว จิรนันท์ เนตรประดิษฐ
5601170269 นางสาว ยลนิชา บุญตัน
5601170276 นางสาว ภณิดา บุญแก้ว
5601170283 นางสาว พัชรวรรณ แก้วกันทา
5601170290 นางสาว ปุณยนุช ปัญญาเสน
5601170306 นางสาว พัชรี สำเภารัตน์
5601170313 นางสาว นิศารัตน์ กล้าหาญ
5601170320 นาย ศุภวิชญ์ กองเงิน
5601170337 นางสาว กวินทิพย์ อยู่อินทร์
5601170344 นาย ขจรศักดิ์ นัยเนตร
5601170351 นางสาว กวินนา ปลูกค่าย
5601170368 นางสาว ธาดารัตน์ ชัยสวัสดิ์
5601170375 นางสาว ชัชนันท์ กันทะ
5601170382 นางสาว เกศิณี ศรีรองเมือง
5601170399 นาย ธนธรณ์ หย่างไพบูลย์
5601170405 นางสาว เจนจิรา กวงคำ
5601170412 นางสาว กุลยา สุภา
5601170429 นาย ฐิติวัสส์ ศิริจันทร์ชื่น
5601170436 นางสาว รัตนาภรณ์ ชะโกทอง
5601170443 นาย ชินภัทร เริงสำราญ
5601170450 นางสาว มันทนา กมลทิพย์วงศ์
5601170467 นางสาว สุมิตรา กมลทิพย์วงศ์
5601170474 นางสาว ปุริมพรรษ์ พานิชผล
5601170481 นางสาว พลอยชนก ไชยยา
5601170498 นางสาว มณฑาทิพย์ ยอดน้ำคำ
5601170504 นางสาว ศรินญา ชีรัง
5601170511 นางสาว ศรัญญา นันตา
5601170528 นาย ซอว์ กอ คู มู
5601170535 นางสาว น้ำเพชร กิ่วแก้ว
5601170542 นางสาว อรจิรา แสงเขิ่ง
5601170559 นาย ศุภลักษณ์ คำตึก
5601170566 นางสาว กัญญ์กุลณัช คำพิดาน
5601170573 นางสาว ชุลีพร คำเกิด
5601170580 นางสาว สุทธินันท์ มาลัย
5601170597 นางสาว สุประวีณ์ เจริญภาพ
5601170603 นางสาว ชลิดา สุขศรี
5601170610 นาย วุฒิชัย บำรุงศรี
5601170627 นางสาว อภิชญา ชัยวัชรกุล
5601170634 นางสาว ศศิประภา สันธิ
5601170641 นางสาว ภควดี บูรณประภาพงศ์
5601170658 นางสาว ชนกกานต์ ภาวะกุล
5601170665 นางสาว สุชาดา สุดสนิท
5601170672 นางสาว จิรัชยา การเร็ว
5601170689 นาย ชนินทร์ คำคง
5601170696 นางสาว ธีรานุช สิงห์แก้ว
5601170702 นางสาว เจนจิรา พานเจริญกุล
5601170719 นาย ธดนณ์ ยอดเรือน
5601170726 นางสาว ผกามาศ อุ่นบางหลวง
5601170733 นางสาว ปาณิสรา อินทร์วงค์
5601170740 นาย ณฐนนท์ กุลณา
5601170757 นาย ชาญณรงค์ มะโนพิงค์
5601170764 นาย วสวัตติ์ หงษ์ขจร
5601170771 นางสาว จันทร์ทิพย์ เครือดี
5601170788 นางสาว จุฑาทิพย์ สุตาต๊ะ
5601170795 นางสาว ณัฐชา ฉายเมธากาจ
5601170801 นาย ศิรสิทธิ์ พรหมประพันธ์
5601170818 นางสาว จิราภา จันสา
5601170825 นางสาว จิณณ์ณิภา ยาวิชัย
5601170832 นาย ศตวรรษ คำใจใส่
5601170849 นางสาว เกวลิน คุณผลิน
5601170856 นางสาว นันทินี เตจ๊ะสร้อย
5601170863 นางสาว ณัฐภรณ์ โชติเมธี
5601170870 นาย ภาณุพงศ์ รักอริยะธรรม
5601170887 นางสาว ปุญญิสา บุญธิวัฒน์
5601170894 นาย ณัฐชนน รีวีระกุล
5601170900 นาย พินิจ ประทุมสังข์
5601170917 นางสาว ปัทมา กะตะศิลา
5601170924 นางสาว ขนิษฐา ตันติเสนีย์พงศ์
5601170931 นาย ธีรพันธ์ สุริยะชัย
5601170948 นาย กิตติศักดิ์ พรมพิงค์
5601170955 นาย ณัฐพัชร์ ชัยพัฒน์ชยากร
5601170962 นาย ธรทิวัตถ์ ทาสุวรรณ
5601170979 นาย สงวนพงษ์ ชลสินธุ์
5601170986 นางสาว สุดารัตน์ บุญรัตน์ชัยพร
5601170993 นางสาว เมธาพร อุดสม
5601171006 นางสาว ธัญญารัตน์ ปิฏิโชติ
5601171013 นาย วัชรพันธ์ สมพันธ์
5601171020 นางสาว วราภรณ์ อมรเสถียรพงศ์
5601171037 นางสาว ปาลิกา ศิริพงศทัต
5601171044 นางสาว ณิชาภัทร พุทธวงศ์
5601171051 นาย อภิภูมิ อัลจูบรีน
5601171068 นาย อรรถสิทธิ์ ชูประสิทธิ์
5601171075 นาย วณิช บุญสุดประเสริฐ
5601171082 นางสาว เสาวลักษณ์ ปิงยอง
5601171099 นางสาว ดารารัตน์ อุบลจิต
5601171105 นางสาว ชนาปพร วังเมือง
5601171112 นางสาว เจนจิรา ชุมภูชัย
5601171129 นางสาว อมิตตา ยานันไชย

  Joomla 1.5 themes