เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2556 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 August 2017 03:32

รหัสนักศึกษา                  ชื่อ - สกุล
5601150018 นางสาว วรนิตกานต์ วิพุธกษมานนท์
5601150025 นาย ณัฐวุฒิ ตองกาย
5601150032 นางสาว ศุภวรรณ บุบผาสังข์
5601150049 นาย ธีระวัฒน์ สุโขบล
5601150056 นางสาว ปวัลยา สกุลเพชร
5601150063 นางสาว มรกต ตันตระกูล
5601150070 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สีลาโคตร
5601150087 นาย ภิรสุทธิ์ การุณย์รักษา
5601150094 นางสาว อริษา ปัญญาธิ
5601150100 นาย วชิรวิทย์ ฉ่ำพิพัฒน์
5601150117 นาย สัตยา จั๋นตา
5601150124 นาย เจษฎา วงศ์อิน
5601150131 นางสาว ณิชกานต์ วงจันแก้ว
5601150148 นาย กิจจาพงศ์ ทุ่งสี่
5601150155 นาย เมธา รองสกุล
5601150162 นาย กมลกร เลาจาง
5601150179 นาย อติลักษณ์ มุดฟาดี
5601150186 นางสาว จีรวรรณ สุมามาลย์
5601150193 นางสาว กนกวรรณ จิตรวงศ์นันท์
5601150209 นาย สิทธินนท์ ปิยะมิตร
5601150216 นางสาว ปิยรัตน์ อินต๊ะคำ
5601150223 นาย มนตรี ยานะถนอม
5601150230 นางสาว นิศาชล จันทร์สวรรค์
5601150247 นาย พงษ์เกษม ฝั้นเรือนแก้ว
5601150254 นางสาว กนกภรณ์ จอมแปง
5601150261 นางสาว เพชราภรณ์ จิตบุญ
5601150278 นาย ศรายุทธ จินาการ
5601150285 นาย สันติพงศ์ อินทยนต์
5601150292 นาย ศรันยู ค้าข้าว
5601150308 นาย บุรพร ประพฤกธ์ศัย
5601150315 นาย วิทวัฒน์ ตาจาย
5601150322 นางสาว เตย ยืนสกุล
5601150339 นาย ปรเมษฐ์ แซ่หลี
5601150346 นาย ธัญญลักษณ์ มีสวัสดิ์
5601150353 นาย นพพิชญ์ สุวรรณ
5601150360 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีเจริญ
5601150377 นาย อมฤต ดุลยโกวิทย์
5601150384 นาย ธนพนธ์ เจริญทั้งสมบัติ
5601150391 นางสาว สร้อยสุดา นารา
5601150407 นาย กริชกร วงค์มูล
5601150414 นาย ประพัฒน์ รุ่งจรุงลาภกุล
5601150421 นางสาว เบญจมาศ เบญจวรารัตน์
5601150438 นางสาว อชิรญา ไชยเดช
5601150445 นาย ศิรวิทย์ กิติ
5601150452 นาย พีรดนย์ หล่ออริยะอังกูร
5601150469 นางสาว วิรวรรณ หิรัญละออ
5601150476 นาย ธวัชชัย ตุ้ยวงษ์
5601150483 นางสาว ธนพร ชัยศร
5601150490 นาย อนุชิด ลาดมูล
5601150506 นางสาว กรกนก จิตมะโน
5601150513 นาย อชิรวัตติ์ เขตภาภร
5601150520 นาย ณภัทร ภู่พุกก์
5601150537 นางสาว จันจิรา ใจมุข
5601150544 นางสาว เขมจิรา จันตะมะ
5601150551 นางสาว ชิดชนก ณ เชียงใหม่
5601150568 นาย จรณินทร์ วงค์แสง
5601150575 นาย วัชพล โอสถิตย์พร
5601150582 นางสาว เยาวพา เกสรไพฑูรย์
5601150599 นาย ภาณุพงศ์ วงค์ไชย
5601150605 นางสาว นุชจรินทร์ บานเย็น
5601150612 นาย ณัฐพันธุ์ สมพมิตร
5601150629 นางสาว ชรินทร์ดา สุภาเย็น

  Joomla 1.5 themes