เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2556 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 August 2017 03:28

รหัสนักศึกษา                        ชื่อ - สกุล
5601180015 นาย รัฐกานต์ ทนันชัย
5601180022 นาย ไพศาล เม้าเขียว
5601180039 นางสาว ญาณิศา อสงไชยวัฒนกุล
5601180046 นาย ปฐมพงศ์ อาภรณ์รัตน์
5601180053 นางสาว พิมรักษ์ ใจแสน
5601180060 นาย จักรกฤษณ์ ทิพย์มณฑล
5601180077 นางสาว วันวิสา เทศขำ
5601180084 นางสาว สุวนันท์ กาติ๊บ
5601180091 นาย นันทกานต์ ปิ่นน้อย
5601180107 นาย ณัฐพงศ์ คำหน่อแก้ว
5601180114 นางสาว ภัสวรรณ สุขอร่าม
5601180121 นางสาว ธนัญญา วงษ์นิ่ม
5601180138 นางสาว วิมลวรรณ วิบูลย์วัฒน์
5601180145 นาย กริชเพชร ประสิทธิ์
5601180152 นางสาว ชนนิกานต์ แก้วเทพ
5601180169 นางสาว เบญจพร ไชยองค์การ
5601180176 นางสาว พิชญากร ปาวิชัย
5601180183 นาย ธีรไนย โพธิกุดสัย
5601180190 นางสาว สุปรียา ขันนา
5601180206 นาย ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล
5601180213 นางสาว สุชานันท์ อินปั๋นแก้ว
5601180220 นางสาว ทิพย์นารี สีพา
5601180237 นาย วัชรพงษ์ ชนะรอด
5601180244 นางสาว เจมจิรา ปันคำ
5601180251 นาย เอกลักษณ์ มีชัย
5601180268 นาย รัฐชน ภาโนชิต
5601180275 นางสาว สุพัฒน์ตรา พลภักดี
5601180282 นางสาว อรอวัน ตั้งแต่ง
5601180299 นาย สุประวีณ์ ถาวรรุ่งกิจ
5601180305 นาย ทัศนัย พิสัยเลิศ
5601180312 นาย ณัฐพัฒน์ ศศิธร
5601180329 นางสาว อุบลรัตน์ วงค์แก้ว
5601180336 นาย สัตยา โพธิ์จำปา
5601180343 นาย ปิติภูมิ รัศมี
5601180350 นางสาว เจมจิรา อินวงค์
5601180367 นาย เอกพงษ์ กรวดนอก
5601180374 นาย ณัฐเมษ วัฒนกิจศิริ
5601180381 นางสาว อรัญญา มาวงษ์
5601180398 นางสาว วรัญญา วงค์ชัย
5601180404 นาย สุรศักดิ์ เกียรติธนพล
5601180411 นาย สุชาติ บุญมี
5601180428 นางสาว ฐิติภรณ์ สมุทร์หอม
5601180435 นางสาว ศลิษา เพ็ชร์ทองคำ
5601180442 นาย ชาญชัย ราชคมน์
5601180459 นางสาว อโรชา ขัดแดง
5601180466 นางสาว ฉันชนก เทศภักดี
5601180473 นางสาว พิชญ์สินี ชินะข่าย
5601180480 นาย ภานุวัฒน์ โตวิจิตร
5601180497 นาย กนก แก้วกิริยา
5601180503 นางสาว อภิญญา ล้อมพิทักษ์
5601180510 นางสาว ทัตพร คงเกียรติเกษม
5601180527 นางสาว วรกนก อยู่เจริญกิจ
5601180534 นางสาว กวินทิพย์ วงคม
5601180541 นางสาว นงลักษณ์ ทาแก้ว
5601180558 นางสาว ศิริพักตร์ พัฒนพรหมศักดา
5601180565 นาย ธนบรรณ ทองย้อย
5601180572 นางสาว จิราทราย วิรุฬรัตน์
5601180589 นางสาว ชญานี แสงอินทร์
5601180596 นางสาว กชกร ฝั้นมงคล
5601180602 นางสาว ณัฐนรี เพ็งสมบูรณ์
5601180619 นางสาว สุทธิดา กาวิลูน
5601180626 นางสาว นิตยา โสภานะ
5601180633 นางสาว ธัชรี เจริญสุข
5601180640 นางสาว อรุชา แสนเพ็ญ
5601180657 นาย คงกระพัน เวียงเงิน
5601180664 นางสาว ธวัลรัตน์ มูลคำ
5601180671 นาย พชร เหลืองอภิชน
5601180688 นางสาว วรรณญา ติ๊บปะละ
5601180695 นางสาว ณัฐฆ์วลัญ ศรีเมือง
5601180701 นาย ศรัณ มหานาม
5601180718 นาย อรรถพล ปินใจ
5601180725 นาย อนวรรต อิ่มเจริญ
5601180732 นางสาว เปรมฤทัย โป่งคำ
5601180749 นางสาว ชัชชญา สิงห์เรือง
5601180756 นาย วุฒิชัย สิทธิสงคราม
5601180763 นาย ธีรเดช แปงณีวงค์
5601180770 นางสาว กัลยรัตน์ วัฒนาฤดี
5601180787 นาย ศิลป์ศิษฎ์ ทัตโถมะ
5601180794 นาย ธันพิชา ฉายรัตน์
5601180800 นาย ณัฐกิตติ์ ไชยวงศ์
5601180817 นาย นพดล สมบัติเชื้อ
5601180824 นาย ณัฐพงศ์ ศรีทิ
5601180831 นาย คริสโตเฟอร์พงศ์ภัค เบ็นสัน
5601180848 นางสาว ปรียาภัทร์ เกิดร่วม
5601180855 นางสาว พรหมนวพร ประทีปรัตน์
5601180862 นาย พิทูร ธีระวุฒิ
5601180879 นาย ภัทรพล ตรีรัตนเวช
5601180886 นาย เตละ แสนคำ
5601180893 นางสาว สุดารัตน์ แซ่ซือ
5601180909 นาย กรกฤษณ์ ณ ลำพูน
5601180916 นางสาว อินชุอร เพ็งสาตร์
5601180923 นางสาว นลินวรรณ พรหมคำแดง
5601180930 นาย จีรวัฒน์ สอนธรรม
5601180947 นาย ปิยะวุฒ วุฒิเขตต์
5601180954 นาย กิตติภณ ปุระณะ
5601180961 นาย กอปรลาภ เชาวน์ลักษณ์สกุล
5601180978 นาย สรัช วุฒิรัตน์
5601180985 นาย ศุภกฤต มิ่งพิจารณ์
5601180992 นาย ภูวเดช พวงมาลัย
5601181005 นางสาว สุพัตรา เกษมพิมลพร
5601181012 นาย ศุภสิทธิ์ คิดการงาน
5601181029 นางสาว วิชญารัตน์ เลี่ยมแหลม
5601181036 นาย ภานุวัฒน์ สมปัน
5601181043 นางสาว สุภาวดี ทาลังกา
5601181050 นาย จิราวุฒิ ฐิติกาธนากุล
5601181067 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียานุช กุนชร
5601181074 นางสาว กันยารัตน์ แก้วสะอาด
5601181081 นาย อิศราชนุวัฒภ์ วรรคาวิสันต์
5601181098 นาย อชิรวัตติ์ เขตภาภร
5601181104 นาย ศุรรัชฏ์ ศิริเขตต์
5601181111 นาย กิตติศักดิ์ บุญมา
5601181128 นาย พงษ์พิษณุ ถัดทะพงษ์
5601181135 นางสาว ณัฐชา ฉายเมธากาจ
5601181142 นาย ชวนันท์ เชวงกร
5601181159 นางสาว สาวินี สุทธหลวง
5601181166 นาย ธนธรณ์ หย่างไพบูลย์
5601181173 นางสาว ปาณิสรา อินทร์วงค์
5601181180 นางสาว สุวพัชร์ พงศ์จรัสกมล
5601181197 นางสาว ชัชนันท์ กันทะ
5601181203 นาย พูลทอง ยาวิชัย
5601181210 นางสาว ภควดี บูรณประภาพงศ์
5601181227 นางสาว ผกามาศ โพธิหงษา
5601181234 นางสาว พิชญากร ปาวิชัย
5601181241 นาย ศุภสัณห์ หารประเสริฐสกุล
5601181258 นางสาว พรสวรรค์ ยอดมานนท์
5601181265 นางสาว นภสร ชุมภูคำ
5601181272 นางสาว รุ่งทิพย์ อยู่อ่อน
5601181289 นาย ณัฐ คงแท่น
5601181296 นาย อมรเทพ กิติทรัพย์
5601181302 นาย ธนากร ปันทะสี
5601181319 นาย ดลพุฒ ประสงค์
5601181326 นาย ประถมศักดิ์ พงษ์ยืน
5601181333 นางสาว จตุพร ปัญญาใส
5601181340 นางสาว บงกชกร พรมเพ็ชร
5601181357 นาย พงศกร ปิงวัง
5601181364 นางสาว สุธรรมา กลางเนตร
5601181371 นางสาว ศิริกาญจน์ อินโน
5601181388 นางสาว เบญจวรรณ อำขำ

  Joomla 1.5 themes