เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 August 2017 03:05

รหัสนักศึกษา                ชื่อ - สกุล
5606020019 นางสาว วรันธร จินดาสุ
5606020026 นางสาว อัฎฐารีย์ ปัญญาพรวิทยา
5606020033 นาย รัฐพล เครือคำอ้าย
5606020040 นางสาว กนิษฐา พรหมวรรณ
5606020057 นางสาว อัจฉรา ยอดชมภู
5606020064 นางสาว วัลลี แก่นเพชร
5606020071 นางสาว สุวิมล วงค์วิจิตร
5606020088 นางสาว พิชชาอร กายวิภาคบรรยาย
5606020095 นางสาว ณัฐธิดา พัฒนพงษ์
5606020101 นาย ปริวรรธก์ บุณยาวีร์
5606020118 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วคงขำ
5606020125 นางสาว พิชญา สุติวงษ์
5606020132 นางสาว ปาณิสรา ดวงพิชัย
5606020149 นาย นเรศ ปลาเงิน
5606020156 นางสาว จารุวรรณ ชูศิลป์
5606020163 นางสาว อัจฉรา อุ่นจะนำ
5606020170 นาง วันขวัญ สุริยะวรรณ
5606020187 นางสาว จินต์จุฑา พรหมศิริแสน
5606020194 นางสาว ตุลารัตน์ มะลิซ้อน
5606020200 นางสาว นูร์กิ มายา กุรุง
5606020217 นาย เศรษฐพร เลี่ยมสกุล
5606020224 นาย อนุชิต สุระจิตร์
5606020231 นางสาว ศิพัชญ์ตานัณ สุทธิศักดิ์
5606020248 นาย วรรุจ ไชยประคอง
5606020255 นางสาว สุภาพร ศิริมูล
5606020262 นางสาว สุรีย์รักษ์ สุภารัตน์
5606020279 นาย ธนาคาร อิทธิกมลโชค
5606020286 นางสาว อภิญญา กาชัย
5606020293 นาง อรัญญา โคเซนติโน
5606020309 นางสาว ณิชชา บุญพิทักษ์
5606020316 นาย ณัฐษกรกฤษณ์ เดชวัฒนะพงค์
5606020323 นาย อัคราช ชุณหภิญโญกุล
5606020330 นางสาว ปัญชลิกา ศรีมูล
5606020347 นางสาว นันท์ณิภัค สิงห์แก้วยศธนา
5606020354 นางสาว อรวี สวนแก้ว
5606020361 นางสาว รัตติกาล สมพวก
5606020378 นางสาว ณัฐวดี กลิ่นปราณีต
5606020385 นางสาว นริศรา ศรสมฤทธิ์
5606020392 นาย เศรษฐวัจน์ ตนะพงษ์
5606020408 นางสาว ณัฐณิชา กันนิกา
5606020415 นางสาว ภาณุมาศ ใจกันทะ
5606020422 นาย เรืองศักดิ์ อินทะรน โทร๊ค-เม
5606020439 นางสาว อัมรินทร์ มะโนเพ็ญ
5606020446 นางสาว พิมพ์พิชชา ศรีพายัพ
5606020453 นาย จักรพงษ์ กาญจนาพิทักษ์
5606020460 นางสาว ปริญญาลักษณ์ ดวงเดช
5606020477 นาย ตฤน เสาร์เรือน
5606020484 นางสาว สุนิสา อรินตา
5606020491 นาย สรวุฒิ วงค์ปรีชาชาญ
5606020507 นาย กฤตนัน เชื้อเจ็ดตน
5606020514 นาง ชลธิชา คุปตรัตน์
5606020521 นางสาว ภัทราภรณ์ เตอะสกุล
5606020538 นาย โสภณ เกียรติเชิดแสงสุข
5606020545 นาย อัครฤทธิ์ ฤทธิขันธ์
5606020552 นางสาว พรพรรณ ชุ่มใจ
5606020569 นางสาว ปุญญิศา ตันประเสริฐ
5606020576 นางสาว อังศุมาลิน หล้าเป็ง
5606020583 นาย อันเดรอัส ไรซ์
5606020590 นางสาว วิลาวรรณ์ เหมจินดา
5606020606 นาย บุลากร เอี่ยมเจริญ
5606020613 นางสาว อัจฉรา นิยม
5606020620 นาย เฉินชู เหวิน
5606020637 นางสาว พิกุล อัคนิยาน
5606020644 นางสาว หนึ่งฤทัย ลือชัย
5606020651 นางสาว ศิริพร ทองชาติ
5606020668 นางสาว เมธาพร ติภาวัง
5606020675 นาย ปรเมษฐ์ สิริพิพัฒน์
5606020682 นาย นนธัชชคมน์ ณัชรัชธนนันทน์
5606020699 นาย กฤษฎา ตันมา
5606020705 นางสาว พัชริภา แก้วบุญเรือง
5606020712 นางสาว น้ำปิง โตวิวัฒน์
5606020729 นาย ณัฐวุฒิ ประภูศรี
5606020736 นางสาว สลักจิต จันทร์จิตร
5606020743 นาย อาทิตย์ ไชยมงคล
5606020750 นาย ฐิติณัฐ เมืองทอง
5606020767 นางสาว ชิตาวิสาห์ สีขวา
5606020774 นางสาว นฤมล ธิจิตตัง
5606020781 นางสาว ทัดดาว ถาวรวงษ์
5606020798 นาย ถาวร แก้วไพฑูรย์
5606020804 นาย ปัทมพันธ์ เติมสินวัฒนา
5606020811 นางสาว พิงค์ภิชชญา ทองสุข
5606020828 นางสาว นาง  แสง ปิน
5706020019 นางสาว เด่นนภา วิจักษณ์ชน
5706020026 นาย ภชงค์ แตงร้าน
5706020033 นางสาว กรรณิการ์ วงค์หาญ
5706020040 นางสาว ธัญวรัชญ์ สมสุข
5706020057 นางสาว สุภาพร เรือนเป็ง
5706020064 นางสาว อริสชญานันท์ ไรช์
5706020071 นางสาว ดาวเรือง ทิพนี
5706020088 นางสาว มีพร ทรายเทียมทอง
5706020095 นางสาว ภู่ร้อย พูนสุขสันติ
5706020101 นาย เวโรจน์ เลิศจิรานุวัฒน์
5706020118 นาย ธนาวุธ อิทธิกมลโชค
5706020125 นางสาว ฐลัชณัญท์ ศุภชัยทิวารัตน์
5706020132 นางสาว เฉียน เชง
5706020149 นางสาว สุจิณลิชา มาระวิชัย
5706020156 นาย โรเบิร์ต คาสซิดี้ เฟรดเดอริค
5706020163 นางสาว นันทัชพร เกษทอง
5706020170 นางสาว แดนเนียลา คูนิค ไรลีย์
5706020187 นางสาว ธัญชนก ทุนอินทร์
5706020194 นางสาว นิศารัตน์ โปธา
5706020200 นางสาว อุทุมพร ทองคำ
5706020217 นาย ปฏิเวธ แต้ประยูร
5706020224 นาย ชยุตม์ สุขขะนิวาสน์
5706020231 นาย สัมฤทธิ์ เขตสุวรรณ์
5706020248 นางสาว นภัสนภา ปันเจริญ
5706020255 นางสาว จีนตวีร์ สีใส
5706020262 นางสาว อทิตยา ศาสตร์สุทธิศิลป์
5706020279 นางสาว สวนีย์ แก้วสุดใจ
5706020286 นางสาว ชยุดา บุญมา
5706020293 นางสาว รุ่งอรุณ วงษา
5706020309 นางสาว นัสริสา นัสเซอร์สกุล
5706020316 นางสาว สุวิมล จันทะระ
5706020323 นางสาว พิมพ์นารา บุญเกตุบวรวงศ์
5706020330 นางสาว วชิราพร ตามเพิ่ม
5706020347 นาย ผาไท แสงสิริโรจน์
5706020354 นางสาว นันทพรย์ บัวเทศ
5706020361 นางสาว กชกร โสมพัฒนะพงษ์
5706020378 นางสาว กรกนก ฝอยทอง
5706020385 นางสาว สุรีย์พร ศรีดวงแปง
5706020392 นาย ชาญนรงค์ วะเท
5706020408 นาย ธาราพงศ์ พงศ์สุรเชษฐ์
5706020415 นางสาว ปาณิดา วุฒิรัตน์
5706020422 นางสาว ราเคล แคโรไลนา ซิลวา
5706020439 นาย เงวียน พุค กุ้ย เทิน
5706020446 นาย ไรอัน วอลเตอร์ เบคค์
5706020453 นาย ซอ แฟรงกลิน แดเนียล เอล์
5706020460 นางสาว เอเดรียนา โจเซฟีนา เกอร์รา เชนนากูเซีย
5706020477 นาย เกียรติพัฒน์ กมลโกมุท
5706020484 นางสาว ปิยะนุช ศิริพล
5706020491 นาย ยุทธพงษ์ สดวกกิจ
5706020507 นางสาว อลิซเบท ซาราห์ มายสเตอร์
5706020514 นางสาว นวรัตน์ เพชรมณีทวีสิน
5706020521 นางสาว ณัฐธีรา ธีรสุวิภากร
5706020538 นางสาว วิราพร จี้สอน
5706020545 นางสาว ฉัตรฤดี กิรสมุทรานนท์
5706020552 นาย กรเอก เชี่ยวเวช
5706020569 นาย พศวัต ขัติมงคล
5706020576 นาย กวีวัธน์ สว่างธรรมรัตน์
5706020583 นางสาว พาณี อัศวะประภา
5706020590 นางสาว สุพิชฌาย์ นันท์ไชย์
5706020606 นางสาว พิมพ์ลดา ชุณหไชยพันธุ์
5706020613 นาย อาทิตย์ วงศ์ใหญ่
5706020620 นางสาว ปภัสสรา กันธะวงศ์
5706020637 นาย โซเรน ยอร์ท แมดเซ็น
5806020019 นางสาว ศิรินภา มั่นคง
5806020026 นางสาว ประกายเพชร คุณนีรานนท์
5806020033 นาย ณัฐพล โมรารักษ์
5806020040 นาย นับคุณ ดวงสุวรรณ
5806020057 นางสาว ชวนันท์ สกุลสุขศิริ
5806020064 นางสาว อีวา คริสตินา อเซลี ไซมอน
5806020071 นางสาว อัจฉราวรรณ ปันสีทอง
5806020088 นางสาว สุธิดา มีโชค
5806020095 นางสาว ชัยรัมภาตรีฟ้า ณาจำปาศักดิ์
5806020101 นางสาว กชามาศ จอมศักดิ์
5806020118 นางสาว รุ่งรัตน์ ทศพร
5806020125 นางสาว รัชณิภา จินะสี
5806020132 นางสาว สิณาภรณ์ สิงห์น้อย
5806020149 นางสาว วรรณภา เหล็กเพชร
5806020156 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ธงชัย
5806020163 นางสาว บูรณี อภิชาติพงศ์ชัย
5806020170 นางสาว วิรากานต์ โตเขียว
5806020187 นางสาว นารีรัตน์ จันทร์เหมย
5806020194 นางสาว สุกัญญา รัตน์ชเลศ
5806020200 นางสาว อรวีร นาคะนาท
5806020217 นาย จิรัฐน์ วงศ์วัฒนากุล
5806020224 นาย อนุชา จอมมูล
5806020231 นางสาว นุชรี ลาทู
5806020248 นางสาว นภาพร ภูเวียงจันทร์
5806020255 นางสาว คณาพร ชัยนิลพันธุ์
5806020262 นาย ซัง วุง คิม
5806020279 นาย ฟิลิป  ริชาร์ด วอร์นเนอร์
5806020286 นาย ฮ่าว กว๋อ
5806020293 นาย ไว เพียว อ่อง
5806020309 นางสาว โม ธิดา ลวิน
5806020316 นาย สุเฑียรฆ์ วิจิตรโชติ
5806020323 นางสาว พิชชานันท์ สีนาแค
5806020330 นาย แลรี  วีโล กัวโก ไฮคิเนน
5806020347 นาย ลิขิต วงศ์อำนาจ
5806020354 นางสาว อัญมณี อารีย์
5806020361 นางสาว ศิวกร รักษาธรรม
5806020378 นางสาว ชัญญาศิกานต์ ภักดี
5806020385 นางสาว พิมพ์พิไล จันทิวงค์
5806020392 นางสาว สุทารัตน์ เขียวคำ
5806020408 นางสาว ดาวสวรรค์ สุภธนศักดิ์สิริ
5806020415 นางสาว รวินท์นิภา จิโน
5806020422 นางสาว ปรียาภรณ์ เนตรศิลป์
5806020439 นาย ซาฮีร์ นาฟโรซาลลี่
5806020446 นาย ซือ เหลียง แทน
5806020453 นาย อดุลย์ วงษารัตน์
5806020460 นาย เจียงฮ่าว หม้า
5906020019 นางสาว พรชนก ธัญยาธีรพงษ์
5906020026 นางสาว ธนภร กุณาจันทร์
5906020033 นางสาว วาสนา นวลมณี
5906020040 นางสาว ญาธิดา ตรั่น
5906020057 นางสาว ชิสาพัชร์ บุญธรรม
5906020064 นาย โฬมพัญชาณันฑ์ เทวราชโยธิน
5906020071 นางสาว นิภาพร พรหมพีระ
5906020088 นางสาว รุ่ยถิง หยาง
5906020095 นางสาว ณัฏฐิดาพร พรมปัญญา
5906020101 นางสาว ณัฐธิดา รักษาเมือง
5906020118 นางสาว ขนิษฐา วรรณพุฒ
5906020125 นางสาว นิศารัตน์ ธิกุลวงษ์
5906020132 นางสาว เมธาวี เมฆากุล
5906020149 นางสาว ชยาภรณ์ เตชะสิริวัฒนากูล
5906020156 นางสาว เจนจิรา จ้างเรือ
5906020163 นางสาว เปรมระพี ขัดทองล้วน
5906020170 นางสาว พัชรียา สุจนะ
5906020187 นางสาว ธนณัฐหทัย ชุ่มใจ
5906020194 นางสาว ดารารัศมี อารีย์
5906020200 นาย วิศรุต นันธิ
5906020217 นางสาว สุพรรษา แซ่ลี้
5906020224 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ นาระต๊ะ
5906020231 นางสาว ชนนิกานต์ ยศเดช
6006020019 นาย เซ่าหยี แซ่ฟัง
6006020026 นางสาว ศลิษา เพ็ชร์ทองคำ
6006020033 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ยะสม
6006020040 นางสาว อ้อมเดือน ยิ่งโยชน์
6006020057 นางสาว อชิรญาณ์ อาสุ
6006020064 นาย จี ก้อง
6006020071 นางสาว ผุสดา ไชยา
6006020088 นาย กนิษฐ์ จึงสกุลรุจิเรข
6006020095 นางสาว อรอวัน ตั้งแต่ง
6006020101 นางสาว ปาณิสรา มาเชื้อ
6006020118 นาย เจษฎาวุฒิ จิตรโอฬาร
6006020125 นางสาว ญาธิดา ตรั่น
6006020132 นางสาว สุพรรษา ลอรี่
6006020149 นาย วิษณุวัฒน์ สะเสริม
6006020156 นางสาว สุรีย์มาศ สิงห์คำ
6006020163 นางสาว พรรณทิพา อรวิบูลย์ศิริ
6006020170 นาง เอื้อมเดือน บญวัฒน์
6006020187 นางสาว ปริยานุช พงศ์ภักดีสกุล
6006020194 นางสาว เหว่ย หวัง
6006020200 นางสาว อุทุมพร ทองคำ
6006020217 นางสาว รุ่งทิวา ก้อนทอง
6006020224 นาย เหมิง เจีย
6006020231 นางสาว ไป่ยี หลิว
6006020248 นางสาว เสาวคนธ์ เฮ็งสวัสดิ์
6006020255 นางสาว ทิน ทิน มู


Last Updated on Friday, 18 August 2017 03:27
  Joomla 1.5 themes