เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2554 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 07:36

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
จิตรลดา สุจริต 1559900165342 หญิง
จีรพา ปวงนิยม 1749800067231 หญิง
ทศวรรษ อิ่นแก้ว 1509900700493 ชาย
ปัทมาภรณ์ สุวรรณ 1509900831431 หญิง
ปุณญิสา เนตรแสนสัก 1510100135718 หญิง
รุ่งอรุณ ก้างออนตา 1570800006619 หญิง
ศกุนตลา สุวิชัย 1539900027365 หญิง
สรณัติ อูปอินทร์ 1509900270197 ชาย
อภิชาติ ยาสมุทร์ 1560100052880 ชาย
อรพรรณ วรรณรัตน์ 1509900604656 หญิง

  Joomla 1.5 themes