เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 07:35

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กรรณิการ์ นายศ 5102140100 หญิง
กฤษกร ยะกอน 4915960 ชาย
กังสดาล ปาลี 5102140087 หญิง
ชญานิน วงศ์วารเตชะ 5001140033 ชาย
ฐิติวัฒน์ รัตกสิกร 5001140040 ชาย
ณัฏฐพล กันธะ 5101140057 ชาย
ดุรงค์กร แก้วรากมุข 5001140064 ชาย
ธัญญารัตน์ แสงคำ 5102140124 หญิง
นภาพร เทียนงาม 4915922 หญิง
นิตยาพร ส่องสี 4915946 หญิง
พชรพรรณ บุณยะพรรค 5102140056 หญิง
พรพัฒน์ ตันติวงค์ 5001140071 หญิง
พลอยไพรินทร์ จองลันตรี 4915953 หญิง
ภัทรียา บัวเทศ 5001140118 หญิง
รุ่งนภา เมืองมูล 5102140025 หญิง
ฤทัยรัตน์ กันธิยะ 5102140117 หญิง
วรารักษ์ หน่อม๊อก 4811637 หญิง
สิราพร บุญตัน 5001140057 หญิง
สิริลักษณ์ ไพฑูรย์ 5001140163 หญิง
สุภาวดี เอียดเล็ก 4850550 หญิง
เสาวนีย์ เทาะบู้ 5102140070 หญิง
อินทนนท์ พลเยี่ยม 5101140033 ชาย

  Joomla 1.5 themes