เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2552 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 04:20

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กฤติกา โอฬารสุขสถิตย์ 4916080 หญิง
จิตราภรณ์ เหมะธุลิน 4800996 หญิง
จิตสุภา ชัยชนะ 5002140025 หญิง
ชนิตนันท์ คะกุณา 5002140148 หญิง
ชวลักษณ์ อาชวกุล 452017 หญิง
ธมลวรรณ ภูมิดิษฐ์ 5002140094 หญิง
ปิยะปาน บุญเรือง 452014 ชาย
พรรณุภา ชัยพิวงศ์ 472032 หญิง
พัทธนันท์ ถาปัน 5002140063 หญิง
ภานุมาส แสนกาศ 4814315 ชาย
เมธิรา จะสี 5002140049 หญิง
รุ่งอรุณ แต้มมาก 4810221 หญิง
วาสนา พิสัยเลิศ 4916066 หญิง
วิศรุต ชัยศิริ 4808305 ชาย
ศิริลักษณ์ อินตายวง 5002140070 หญิง
ศุจิรัตน์ พิสัยเลิศ 4916073 หญิง
สยุมพร บุญเพ็ง 4950022 หญิง
สร้อยสุดา คำยวง 5002140056 หญิง
สุนารินทร์ ใจสุภา 4818065 หญิง
สุพรรษา ปานฤทธิ์ 472041 หญิง
อรัญญา พุทธปัญญา 4806565 หญิง
อัญชลี ญาณะรังษี 4818542 หญิง
อาริษา สุวรรณเลิศ 4915984 หญิง

  Joomla 1.5 themes