เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2554 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 04:18

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กนกพร พรมเสน 1560100182830 หญิง
กรกนก ฝอยทอง 1100500365552 หญิง
กฤษณา ธรรมสอน 1579900287251 หญิง
กัญญภัค แก้วทิพย์ 1510400107124 หญิง
กิตติคุณ ประทุมมณี 1579900196752 ชาย
กิตติญา ทองแปง 1501000056752 หญิง
กุมภา ด้วงบาง 1529900413699 หญิง
เกศินี กิรสมุทรานนท์ 1119900199372 หญิง
จริยา คำปัน 1509900852081 หญิง
จันทนา วงษ์สุวรรณ์ 1620500150187 หญิง
จินดานุช อภิรมย์การ 1509900715873 หญิง
จุฑาทิพย์ ลีเสถียรกุล 1509900654645 หญิง
จุฑาสินี วงค์จันทร์ตา 1509900774748 หญิง
เจนจิรา ดาษดาวัลย์ 2580600064834 หญิง
ชนากานต์ วิทย์ธรรมานนท์ 1600100281373 หญิง
ฐวรญาณ์ สุขยิ่ง 1560100148054 หญิง
ฐิรชญา แก้วใจบุญ 1529900196221 หญิง
ณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ 1639800079397 ชาย
ณัฐธนิสชา สืบกลัด 2560300014602 หญิง
ณัฐพงษ์ อินจันทร์ 1579900295190 ชาย
ณัฐพล จรูญวิทย์ 1669800107340 ชาย
ณัฐริยา สายอุปราช 1520100083751 หญิง
ดวงกมล ศรีวิรัตน์ 1509900795192 หญิง
ทิพย์สุดา นันต๊ะเสน 1529900424780 หญิง
ทิวาพร ทำพันดุง 1301700132691 หญิง
ธัญยศรัตน์ งามวัฒนากุล 1509900818222 หญิง
ธัญวดี ลีพงษ์ศักดิ์ 1509900814707 หญิง
ธิดารัตน์ กาสัน 1520700067632 หญิง
ธีระยุทธ ไชยศรี 1509900365155 ชาย
นภนต์ ศุภกิจวิเลขการ 1100600141079 ชาย
นภัสวรรณ จูใจ 1509900791511 หญิง
นวินดา เปลื้องวัลย์ 1579900274249 หญิง
นิภาพรรณ ปันจุติ 1509900726301 หญิง
บงกชรัตน์ สังยะ 1509900627052 หญิง
บุศยามาศ มะโนราช 1559900156521 หญิง
บุษรินทร์ ถาอินทร์ 1509900791278 หญิง
ปณิตา ฉิมประเสริฐ 1100400389701 หญิง
ปลายพงศ์ ทรงคำ 1509900760208 ชาย
ปุนนภา นาคพริ้ง 1101400759321 หญิง
พรพิมล ปัญญาเหล็ก 1509900608139 หญิง
พสุธน วิเชียรสรรค์ 1509900847931 ชาย
พัชรทินี บรรณสาร 2500901040373 หญิง
พัชรากร มะโนแก้ว 1509900821673 หญิง
พัชราภรณ์ ศุภวิมล 1509900802571 หญิง
พิกุล สุภาเฟย 1509900729246 หญิง
พิกุล เฉลิมเลี่ยมทอง 1579900274818 หญิง
พิมพ์กานต์ หรรษา 1539900269806 หญิง
พิมพ์พิศา มิ่งจันทร์ 3100700786752 หญิง
เพชรรัตน์ ก๋องพนัสสัก 1510200061945 หญิง
เพราพิไล ยาวิชัย 1570300055025 หญิง
ฟ้ารุ่ง วงศ์พาทิพย์ 1510100112378 หญิง
ภรภัทร พิมลวรรธนะ 1639800096330 หญิง
ภัคพล ผโลศิลป์ 1509900677378 ชาย
ภัทร ลาภอดิศร 1509900353408 ชาย
ภัทรวดี สมจันทร์ 1509900784441 หญิง
ภัทร์ศยา วงค์วรรณ์ 1101200248861 หญิง
ภิญญาพัชญ์ เมฆแมน 1100500361565 หญิง
มยุรี เจริญสถิตพงศ์ 1419900207909 หญิง
เมธิรา พรหมเทศ 1579900215943 หญิง
ระพีพร ฝั้นหล้า 1509900742480 หญิง
ระวีวรรณ มั่งสูงเนิน 1509900699720 หญิง
รักฤทัย พิทักษ์เกษมสิน 1509900834015 หญิง
รัตนาภัณฑ์ ดวงคำ 1509900542898 หญิง
รุจิรา ใจหมั้น 1560300132828 หญิง
ลาวัลย์ รักสนิท 1529900164541 หญิง
วชิราพรรณ เตียนยอด 1509900766087 หญิง
วนิดา เลิศอนันตการ 5501001191818 หญิง
วรพร เขียวงาม 1509900657202 หญิง
วรรณวิภา ประวะภูตา 1229900232140 หญิง
วันวิสาข์ คลังวิเชียร 1509900740983 หญิง
วันใหม่ ปวงจักร์ทา 1509900798221 หญิง
วิคทอเรีย เพิ่มพูลทรัพย์ 5130200018973 หญิง
วีรญา กล้ามาก 1509900832276 หญิง
ศิรินภา ลักษณะอารีย์ 1800700104381 หญิง
ศุภพงศ์ วงศ์วรรณ 5500100038065 ชาย
ศุภัช ไชยานนท์ 1529900224624 ชาย
สมบูรณ์ ถวิลไพร 1101400770367 ชาย
สโรชา เฮงสุวรรณ 1600100374916 หญิง
สัจจะ จำปามาลา 1509900670292 ชาย
สัมพันธ์ สมพรหม 1509900749379 ชาย
สาริสา จันทะราช 1509900790808 หญิง
สิทธานต์ คงตั้งจิตต์ 1509900559944 ชาย
สิรินาถ คันทะทรัพย์ 1103700023674 หญิง
สิริรัตน์ วิรุฬห์รัตน์ 1500700103396 หญิง
สุดารัตน์ เป้าพันดี 1650400110043 หญิง
สุธี ศรีบุตร 1579900142571 ชาย
สุปราณี ไชยสิทธิ์ 1570300062862 หญิง
สุพรรษา แซ่ตัน 1839900142862 หญิง
สุภาวดี ศรีสุภาธง 1500700103311 หญิง
สุภิญญา วศินสุนทร 1509900810094 หญิง
สุเมธ ศรณพรรณ์ 1500900095435 ชาย
เสาวณีย์ แซ่จัง 8502187001343 หญิง
อนุสรา สิทธิ 1559900153701 หญิง
อภิชนา ศรีวงษ์ฉาย 1609900134331 หญิง
อภิญญา กรัมพัด 1509900517753 หญิง
อรวรรณ ชาบาง 1509900453704 หญิง
อัจฉรา กวงแหวน 1509900759544 หญิง
อัญญ์ภักษ์ฐิตา พรมเหง้า 1529900180279 หญิง
เอกพจน์ คำจันทร์แก้ว 1509900527163 ชาย
ไอลดา ศรีโลฟุ้ง 1509900895821 หญิง

  Joomla 1.5 themes