เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 04:14

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กฤษฎา ใจวรรณะ 5001171266 ชาย
กัญญารัตน์ ราชบุญคุณ 5001170726 หญิง
กีรติญา ไชยยอง 5002170114 หญิง
ขนิษฐา นาคพุ่ม 4919715 หญิง
ขวัญใจ ดีโนนอด 5001171143 หญิง
จตุพร ศรีสองเมือง 5001170023 หญิง
จารุวรรณ จีรัง 4919791 หญิง
จิราภรณ์ ปิงคะยอม 5001170580 หญิง
จิราภรณ์ แก้วกำเนิด 5001170931 หญิง
จิราวรรณ์ แดงใส 5101170924 หญิง
จุฑามาศ จันทิมา 4811992 หญิง
จุฑารัตน์ ภูวะปัจฉิม 5001170658 หญิง
เจนจิรา พิชัย 5001170825 หญิง
เฉลิมวุฒิ หอมนาน 5001170450 ชาย
ชนนิกานต์ แก้วดี 5001170863 หญิง
ชนิษฐา พงศ์กิตติวัฒน์ 442046 หญิง
ชานนท์ ใจสุภา 5001170672 ชาย
ญานพร ธรรมปัญญา 4919944 หญิง
ฐิติกานต์ ศรคำ 5001170757 หญิง
ฐิติชนา คำลือ 5001171211 หญิง
ณัฐพงษ์ ใจมุก 4952149 ชาย
ณัฐพล มงคลเจริญ 5001170061 ชาย
ณัฐวดี กลิ่นปราณีต 5001170092 หญิง
ณิชกานต์ วิเชียร 4804752 หญิง
ถวิล ชาหา 5001170344 หญิง
ทรรศนีย์ ธนะด้วง 5001170696 หญิง
ทวินันท์ สุวรรณยศ 5102170046 หญิง
ทักษพร ขัตติโย 5001171310 หญิง
ทักษอร ถวิลทอง 5001170832 หญิง
ทันเชษฐ ศรัณย์ชล 5001170108 ชาย
ทิพย์วรรณ เมืองมูล 5001170030 หญิง
ทิพวรรณ พรมจริง 4806006 หญิง
ทิพวรรณ อินต๊ะ 5001170221 หญิง
ทิพวรรณ ก้อนจันทร์ 5001170733 หญิง
ธนัชพร หัวฝาย 5001171006 หญิง
ธันยภรณ์ สุขจันทร์ 5001171174 หญิง
ธาดา อินทุวัน 5001170207 ชาย
ธีรดา หาญสุรนันท์ 5001170634 หญิง
นภัสนันท์ ใจชื่นบาน 5001170665 หญิง
นภาพร เขียวดวง 5001170702 หญิง
นภาวรรณ สมุหบาล 5001170054 หญิง
นริศรา แก้วคำจา 5102170145 หญิง
น้ำเพชร ต้นสัก 5001170085 หญิง
นิตยา จุมปา 5001171525 หญิง
นิภาพร นาสี 5001170610 หญิง
บรรณฑรวรรณ ภมรพล 5101170825 หญิง
เบญจมาภรณ์ ปันต๊ะ 5001170917 หญิง
ประสูติพงษ์ ประเด็จพงษ์ 472455 ชาย
ปรัชภรณ์ สายโปธิ 5001170955 หญิง
ปรีดี ลีสุขสาม 5102170152 ชาย
ปรียนันท์ บุญเจ็น 5001170740 หญิง
พรทิพา อุ่นเมือง 4919340 หญิง
พรพิมล พานแก้ว 4919685 หญิง
พัชราภรณ์ แย้มเจริญ 5001170184 หญิง
พาณิภัค สีหะอำไพ 5001170979 หญิง
พิชามญชุ์ โขงสนั่น 5001170627 หญิง
พิมพร เรืองศรี 5001171402 หญิง
เพ็ญนภา กิมฮึง 5102170084 หญิง
เพียงพร พัวตระกูล 4806820 หญิง
ภควรรณ กลิ่นส่ง 5001170511 หญิง
ภควรรณ จำปามณี 5102170121 หญิง
ภรณัสม์ ธนาพงษ์ภิชาติ 5001170177 หญิง
ภัทราวรรณ จินะการณ์ 5001171327 หญิง
ภาคภูมิ รูปอั๋น 5001171501 ชาย
ภาวิณี บุณโยทยาน 4919234 หญิง
มณฑาทิพย์ ดวงสุวรรณ 5001170535 หญิง
มณฑิรา ทาเขียว 4919265 หญิง
มยุรี ก้อนจินดา 4952187 หญิง
มาณวิกา มูลชีพ 5001170559 หญิง
มาโนชญ์ ลางคลิจันทร์ 4813237 ชาย
รุ่งอรุณ โปธิ 4919784 หญิง
วรรัตน์ กนิษฐจินดา 4920117 หญิง
วราดาภัทร ตันติโกศล 5001171013 หญิง
วราภรณ์ บุญสละ 5001170894 หญิง
วลัยลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 5101170931 หญิง
วสินธรา แซ่ตั้ง 4920131 หญิง
วันวิสาข์ กันวี 4807157 หญิง
วันวิสาข์ จูแวน 5001171129 หญิง
วันวิสาข์ กุหลาบแสง 5001171419 หญิง
วาทิวุทธ สั้นเต่ง 4952156 ชาย
วาสนา มูลเจริญ 5001170597 หญิง
วิภาวี สุขเกษม 5001171181 หญิง
วิรภรณ์ คำสุข 5001170047 หญิง
วิลาวรรณ จันทร์เทศ 5102170114 หญิง
วิศารัตน์ โสภา 4919289 หญิง
แววตา เกื้อกูล 4812681 หญิง
ศศิมาดา เตโช 5001170924 หญิง
ศิริกาญจน์ แดงซอน 5001170160 หญิง
ศุภกร เยี่ยมวารี 4919227 ชาย
สกาวรัตน์ บุญทวงษ์ 5001170573 หญิง
สถาพร ไถเงิน 4919470 ชาย
สุภัคศร มุขพรหม 5001170641 หญิง
สุภัทราพร ขัตติมะ 5001170146 หญิง
สุภาพร ศรีคำ 5101171549 หญิง
สุภาภรณ์ แสงศรีจันทร์ 5001171198 หญิง
สุวารี เป็งสว่าง 5102170022 หญิง
อชิรญาณ์ ศิวกรเมธาสิทธิ 5001170498 หญิง
อนรรฆ มานิตยกูล 5001170542 ชาย
อภิญญา มโนวงษ์ 472572 หญิง
อภิญญา เลิศชีวกานต์ 5001170313 หญิง
อภินันท์ เพ็งกลาง 5001170399 หญิง
อรวรรณ ไชยวงศ์ 4808545 หญิง
อรวรรณ จันทร์ดวง 5101170832 หญิง
อัคราวุฒิ สุภาศรี 5001170016 ชาย
อังศุมาลิน จันตาทะ 5001170337 หญิง
อัมพิกา ไชยวงศ์ 5001171273 หญิง
อาภา ตาทิพย์ 5001170788 หญิง

  Joomla 1.5 themes