เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2552 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 04:12

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กมลกานต์ ไชยศิริ 4919241 หญิง
กิตติ กาศเกษม 5002170015 ชาย
เกวลิน บุญญะโสภัต 4850578 หญิง
จันทิรา ใจเสน 4952286 หญิง
จุติ วิจิตรากุล 4920278 ชาย
เจษฎาภรณ์ คำน้อย 4920018 หญิง
ชุติพงศ์ มาศรีแก้ว 4919371 ชาย
ฐิติชญา สายสุข 4919364 หญิง
ณัฏฐินันชัย วงศ์วิวัฒวรโชติ 472539 ชาย
ณัฐภรณ์ ถาติด 4920285 หญิง
ณิขนันทน์ สุวภาพ 4810647 หญิง
ดลลัชณัย ดีมาก 452467 หญิง
ดาบชัย เซลามัน 472567 ชาย
ทับทิม กันทาธง 4919906 หญิง
ทิพย์วารี ทองอร่าม 5001171280 หญิง
ธนัชกร ศรีอรุณ 472517 ชาย
ธนัมพร คมเม่น 4919876 หญิง
ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ 4919753 ชาย
นพรัตน์ อุ่นเรือน 4952477 ชาย
นภสกร ชุ่มเชื้อ 5002170060 ชาย
นภาพร ถนอมมิตร 4803771 หญิง
นาฏลดา ลังกาเทพ 4804521 หญิง
นิตยา แก่นทอง 4919869 หญิง
นุชริน อินธนู 4814829 หญิง
เนตรทราย อูปทอง 4919968 หญิง
บัณฑิตา สุบินรักษ์ 472487 หญิง
ปณิธาน ฉัตรแก้วบุญเรือง 4919579 หญิง
ปทุมทิพย์ ธุรี 5001170689 หญิง
ประภัสสรา มะโนการ 4810595 หญิง
ปริฉัตร เอี่ยมรอด 472573 หญิง
ปวรภัทร ติป้อ 5002170138 ชาย
ปวีณ์กร เมธาวีสุวรรณ 4952552 ชาย
ปิยะพินท์ มงคล 4919302 หญิง
เปรมยุดา ศิริบิล 4952576 หญิง
พรรณฑิวา เที่ยงตรง 4920063 หญิง
พรรพิชฌาย์ วสุนธราภิวัฒก์ 4919630 หญิง
พลอยไพลิน สิงห์ชัย 4850250 หญิง
พัชรี ดวงดี 5002170176 หญิง
พัชรีพรรณ เงินปุ่นนาค 4952347 หญิง
พิมพ์ใจ บุญเทียม 5002170237 หญิง
พิรดาณัฐ โลจนะวงศานนท์ 4920384 หญิง
ภคินี เอี่ยมสะอาด 472480 หญิง
มัทนา ทิพย์ปัญญา 4952125 หญิง
มินตรา ทรัพย์พึ่ง 4920001 หญิง
ยุวรัตน์ พรหมยะกลาง 4919982 หญิง
รศนา บุณยฤทธิชัยกิจ 462537 หญิง
รัตนาภรณ์ คำสร้อย 4811859 หญิง
รินทร์หทัย โยธินพิศาลกุล 4952392 หญิง
รุจน์ กล่อมแสง 4919609 ชาย
วนันยา ใจแจ่ม 4812186 หญิง
วรญา พันธุ์พืช 4919395 หญิง
วราภรณ์ ชัยพงศ์พิพัฒน์ 4920124 หญิง
วราภรณ์ รัตนเกษร 4919212 หญิง
วลัยลักษณ์ เวียงนาค 4850705 หญิง
วันวิสาข์ ศิริวานิชมงคล 472467 หญิง
วารินทร์ กองแก้ว 4919708 หญิง
วิรินรัตน์ สวยสม 5001170443 หญิง
วีรชน สันธิ 4919326 ชาย
วีรภาส อุตบุรี 4920391 ชาย
ศศิวรรณ จองสกุล 5002170077 หญิง
ศิวพร สวัสดิ์ตระกูล 4920100 หญิง
สมพร คล่องดี 5002170244 ชาย
สายฝน ทาเปียง 5002170268 หญิง
สิทธิชัย วนาประสาทพร 4810799 ชาย
สิมาภรณ์ ไหมดี 5002170152 หญิง
สิริกานดา ปัญญาวงศ์ 4920223 หญิง
สุขสวัสดิ์ วิชิตเชื้อ 5002170091 ชาย
สุณิสา ตาลเพ็ชร 4920148 หญิง
สุนีย์ คุณยศยิ่ง 5002170213 หญิง
สุพรรษา ชุ่มเต็ม 4920094 หญิง
โสรยา บุญหล่อ 4919272 หญิง
อนาวิน สุวรรณะ 5002170053 ชาย
อนุพนธ์ จันทรพิมพาพันธุ์ 4802383 ชาย
อวัช ชิกรัตน์ 4920186 ชาย
อารีย์ เวียงคำ 4919883 หญิง
อำพล ผินพุ่มบุญชู 4919319 ชาย

  Joomla 1.5 themes