เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2554 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 04:08

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กรรณิการ์ ฟูคำมี 1549900144752 หญิง
กฤตยชญ์ กองแก้ว 1509900786509 ชาย
กิตติพงษ์ ใจเที่ยง 1509900657016 ชาย
จักราวุธ เครือไชย 1509900300959 ชาย
จันทร์จิรา ยารังษี 1509900868211 หญิง
จีรพา แซ่ย่าง 1509900549868 หญิง
ชัชวาล แซ่เยื้อง 1509900838355 ชาย
ชัยวัฒน์ อุดมศรีรัตน์ 5509900093328 ชาย
ฐิตาพร เชื้ออินต๊ะ 1569900052947 หญิง
ณัฐธีรา ธเนศนิตย์ 1509900736781 หญิง
ณัฐพงษ์ วงศ์จันทร์กุล 1560100038879 ชาย
ณัฐวิทย์ จุฑากาญจน์ 1740300059908 ชาย
ทัศนีย์ พรหมมา 8571085000258 หญิง
เทวินทร์ พิริยพงศ์พิทักษ์ 1659900304821 ชาย
ธกร ศรีรักษา 1609900105675 ชาย
ธัญกมล มังฆะรัตน์ 1529900297265 หญิง
เธียรทิพย์ กุลาวาไชย 1529900382211 หญิง
นพพล ภูมิวิชชุเวช 1579900218454 ชาย
นัฐพล เพชรชื่นสกุล 1629900163047 ชาย
ปาริฉัตร เกี๋ยงภา 1550900038415 หญิง
พรทิพย์ โขงคำ 1560100033354 หญิง
ภิชญ์ชญาภัคณ์ แสงจันทร์ 1509900814251 หญิง
ภิรมย์ญา ใบพร้าว 1509900811066 หญิง
ภูเบศ เมธีรัตนโสภณ 1509900679419 ชาย
มธุริน จินทะ 1509900788501 หญิง
มนัสวีพร พิชัยเงาะ 1509900194377 หญิง
มานิตา ยะอินต๊ะ 1509900705274 หญิง
ยุทธนา โท๊ะลาบุตร 1529900257042 ชาย
รัฐณัฐอร ลี้เลิศภูวิวัฒน์ 1529900236908 หญิง
วีรสิทธิ์ วังตาล 1509900775001 ชาย
วีระวิทย์ โพธิวัลย์ 1500700091452 ชาย
ศรุดา ลาภเจริญ 1209700118556 หญิง
ศักดา เยี่ยมวณิชพงศ์ 1959800047981 ชาย
ศุภลักษณ์ โลเกศนวคุณ 1509900706025 หญิง
สุจิรา วงคม 1510100165960 หญิง
สุชาดา กลิ่นบุปผา 1570800039126 หญิง
สุทธิพงศ์ กลิ่นอบ 1520700068981 ชาย
สุภาพร ไชยวงค์ 1609700094815 หญิง
อัจฉราภรณ์ อินทรส 1500700098562 หญิง
อารีรัตน์ อาคะโรจน์ 1510100163975 หญิง

  Joomla 1.5 themes