เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 03:51

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
จรรยา เฮ่ประโคน 4805362 หญิง
จิราพร ปาลี 5001150117 หญิง
ชลกานต์ ชุมภูปัน 5102150062 หญิง
ชิดชนก จาจี๋ 5001150254 หญิง
ชุติมณฑน์ เศวตโชติ 4803391 หญิง
ชุติมา กันทามูล 5001150414 หญิง
ณัฏฐพงษ์ ดวงคำสวัสดิ์ 5001150308 ชาย
ทัศนาภรณ์ ทับกล่ำ 472291 หญิง
ธนพงศ์ ใสสว่าง 5001150094 ชาย
ธิดารัตน์ กัลยาณพิสุทธิ์ 4917056 หญิง
ธีรพงศ์ โพธาศรี 5001150353 ชาย
บดินทร์ วงศ์สุวรรณ 5001150087 ชาย
ประภาพันธ์ แก้วเก๋ 5102150079 หญิง
ปรัชญ์ ฝั้นเจริญ 472321 ชาย
เปรมวดี หงษ์สิงทอง 5102150024 หญิง
พัชรดา กริชเอี่ยมคุณ 5001150223 หญิง
พัชรี ศรีวิลัย 4917049 หญิง
พัณธิตรา แก้วมา 5102150031 หญิง
พิชิตชัย ปัญญา 5001150148 ชาย
ภาคภูมิ แซ่โก 5001150209 ชาย
มนัสพล คำยันต์ 4916806 ชาย
รัตนาวดี เทพลิขิตกุล 4916813 หญิง
วรภพ ภักดี 4916790 ชาย
วราพร รอดสีเสน 5002150192 หญิง
วราภรณ์ ศรัณย์ชล 5001150513 หญิง
วาสนา หน่อประเสริฐ 4805964 หญิง
วีรยา รัตนสุภา 4916837 หญิง
ศณิสา เตจา 4916967 ชาย
ศรัญญา เจริญสุข 5102150130 หญิง
ศิริขวัญ ศิริวิโรจน์ 5001150063 หญิง
ศิริลักษณ์ คำสิทธิ์ 5001150520 หญิง
ศิวพงษ์ จันทร์พิสุทธิ์กุล 4916844 ชาย
ศุภชัย เกตุหิรัญกนกกุล 5102150154 ชาย
สมคิด กันธิมา 5102150055 ชาย
สิริรัญญา วงศ์สุรินทร์ 5002150208 หญิง
สุจารี คำดี 5102150086 หญิง
สุวิตรา ประสงค์การณ์ 5102150093 หญิง
หฤทัย มูลศรี 5102150017 หญิง
อภินันท์ ชุ่มอุ่น 5001150261 ชาย
อัษฎากร ศรีสอนใจ 5001150322 ชาย
อุกฤษฎ์ วรรณมะกอก 4916738 ชาย
อุณากรรณ สุติยะ 4806963 หญิง

  Joomla 1.5 themes