เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2552 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 03:50

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
ขัติยาภรณ์ พักวัน 4950893 หญิง
จงพนิต กีรติวัฒนสกุล 462245 ชาย
จิราพร เครือนวล 5002150109 หญิง
จิรายุ นันตาคำ 4803319 ชาย
จีราภรณ์ วงศ์ชัย 4917186 หญิง
จุฑาภรณ์ เจริญนาน 4917292 หญิง
จุติพร สุทธา 4800905 หญิง
ชญาน์นันส์ หทัยทัศน์ 5002150017 หญิง
ชนัณญา ชูหมื่นไวย์ 5002150161 หญิง
ชลฤทัย บุนนาค 4814397 หญิง
ตระกูล มาละแซม 4917223 ชาย
ทวีลาภ วิริยะ 452240 ชาย
ทศพล สุจริต 5002150154 ชาย
ทักษิณา วีระกุล 4917537 หญิง
เทพพกร ศุภธีระโชติ 4916875 ชาย
ธนัชชา สุชาติ 4812928 ชาย
ธรัลหทัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ 5001150124 หญิง
นงนุช บุดดี 4818278 หญิง
นริศราญ ไชยวงศ์ 4804062 หญิง
นฤดล แจ้งพร 5001150346 ชาย
นฤมล บัวปอน 4917063 หญิง
นุชนาฎ ญาณะเครื่อง 4917520 หญิง
นุชรินทร์ เยาวสุนทร 5002150253 หญิง
นุชสุวรรณ สิงห์คำ 5002150284 หญิง
ปวีณา หทัยทัศน์ 5002150093 หญิง
ปัทมาภรณ์ ธิใจ 5002150222 หญิง
ปิยธิดา สมพมิตร 5002150048 หญิง
เปรมฤดี นันตาลิต 472267 หญิง
ผกาวัลย์ เหล่าชัย 4815305 หญิง
พรพรรณ จงถาวรพิทักษ์ 4808864 หญิง
พลอย ศักดาทร 4917476 หญิง
พัชรินทร์ ภีระคำ 5002150062 หญิง
พิมพ์รจิต เอื้อวงษ์ชัย 4916882 หญิง
พีรดา วงค์ชัย 472247 หญิง
เพชราภรณ์ เกิดพุ่ม 4950886 หญิง
ภัทราพร สุวรรณ 475228 หญิง
ยุรฉัตร พิทักษ์มโนกุล 4917131 หญิง
รสลิน เทพสมรส 475219 หญิง
รุ่งทิวา สาสัตย์ 5002150215 หญิง
ฤทธิ์เดช แดงซอน 472246 ชาย
วรัชยา บุญภา 4917438 หญิง
วันทนีย์ หนูเที่ยง 5002150246 หญิง
วิจิตรา จินาคำ 4950862 หญิง
วิทวัส กาวินำ 4816003 ชาย
ศศิธร มณีรัตน์ 4810443 หญิง
ศักดิ์สกล กุยศรีกุล 4916745 ชาย
ศิริภา คำวงษ์แก้ว 5002150055 หญิง
สงบ ทุเครือ 4917193 ชาย
สุชาดา ห้าแสน 4917025 หญิง
สุพัตรา นิ่มชื่น 4916974 หญิง
สุรารัตน์ วิริยา 5002150260 หญิง
อมลวรรณ สุดใจ 4917469 หญิง
อรทัย สาธุเม 4815907 หญิง
อรรจนา พุทธปัญญา 4806574 หญิง
อานนท์ วงค์วาร 5002150123 ชาย
อานนท์ ศิริเขตต์ 4917414 ชาย

  Joomla 1.5 themes