เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2554 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 03:46

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กนกชนม์ โพธิสุนทร 1509900809991 ชาย
กนกพร แสงดาว 1319900188409 หญิง
กนกวรรณ แสงมณี 1559900088046 หญิง
กฤษณ์ คุณาวรารักษ์ 1509900838673 ชาย
กิตติพงษ์ ไชยนา 1509900135788 ชาย
กิตติพศ กลมเกลียว 1559900127823 ชาย
ขวัญเรือน ใจแก้ว 1500700003332 หญิง
จอมทัพ โพธิสัน 1509900680841 ชาย
จิราภรณ์ โสภา 1509900750741 หญิง
จิฬาภรณ์ เหียดใส 1529900413443 หญิง
จีรวรรณ สำราญ 1810400076994 หญิง
ฉัตรพิศุทธิ์ ภัทราโชติโสตถิกุล 1509900714010 ชาย
เฉลิมพล มหายศนันท์ 1559900142563 ชาย
ฐณัชญ์พร จินต์ธนนันท์ 5510100025524 หญิง
ณพฤทธ ธีระวุฒิวงศ์ 1300100104971 ชาย
ณัฐดนัย นิ่มนวล 1102001070907 ชาย
ณัฐพงษ์ แสนคำ 1549900125120 ชาย
ณัฐพงษ์ วงศ์เรือน 1639900093537 ชาย
ดิเรก เมฆโปธิ 1509900718465 ชาย
เดรยา โตสุข 1189900110746 หญิง
ทวีพงษ์ ขุนทอง 1539900209404 ชาย
ทิตา ทิจร 1539900159598 หญิง
ธนัช กิติเรืองแสง 1609700079352 ชาย
นงรัตน์ ไผ่โกวิทวงศ์ 1580400092569 หญิง
นริศรา ธรรมมากาศ 1510100161344 หญิง
นฤพร เปรมเกิด 1509900577691 หญิง
นฤมล อภิราชกมล 2579900024739 หญิง
นิศรา ศิริรัตน์ 1659900299569 หญิง
นุจรินทร์ เล็งมงคลกุล 1571100082992 หญิง
นุชนาถ ใจติขะ 1509900180902 หญิง
ปพิชญา มูละวงศ์ 1509900810264 หญิง
ประภาสิริ บัวขาว 3341500709087 หญิง
ปริมล พวงคำ 1560100156286 หญิง
ปวรปรัชญ์ ณ เชียงใหม่ 1509900803721 ชาย
ปุณณภา อารีย์ 1579900046467 หญิง
พงศ์พันธ์ ทำดี 1509900653606 ชาย
พชรดนัย จั่นพา 1539900077141 ชาย
พรพรรณ หัตถัง 1560100150733 หญิง
พลพัฒน์ ไชยคำหล้า 1509900721776 ชาย
พลาภรณ์ เทียมบุญเลิศ 1509900759005 หญิง
พิมพ์วลัญช์ ก้อนแก้ว 1509900821011 หญิง
พิลาวัลย์ ปะละวงค์ 1529900320305 หญิง
ภัทรภูมิ พลชะนะ 1640500057977 ชาย
ภาคภูมิ วิทิตธรรมคุณ 1529900414725 ชาย
ภาคภูมิ หินเขียว 1560100142978 ชาย
ภาณุวัฒน์ สุขสอาด 1609900071380 ชาย
รุ่งทิวา จันทร์เสวก 1409900503401 หญิง
วณัฐกานต์ ขัตติยะ 1509900365180 หญิง
วรพันธุ์ แก่นจันทร์ 1471000022620 ชาย
วัลลภา นันตา 1509900492351 หญิง
วิทยา ปัญญาล้าน 1500200023237 ชาย
ศิริลักษณ์ ธะสุข 1509900389224 หญิง
สรัลรัตน์ ต๊ะป้อ 1100701099523 หญิง
สุชัญญา บุญมาตา 1589900054281 หญิง
สุธีนันท์ สุริยาดวง 1529900397499 หญิง
สุพรรษา มาบุตร 5570800029824 หญิง
สุมารินทร์ รัญจวน 1529900195586 หญิง
หยาดอรุณ อินตาธิ 1560100176716 หญิง
หิรัณยากร พรมมี 1501800058873 หญิง
อภินันท์ ลิ้นฤาษี 1509900712921 ชาย
อรรณพ ภูเขา 1509900693039 ชาย
อรรถพล คำทา 1529900243009 ชาย
อรุโณทัย ดวงดี 1571100067594 หญิง
อัจฉราพรรณ ปัญญา 1509900203147 หญิง
อาภาภรณ์ ทฤาษี 1509900749620 หญิง

  Joomla 1.5 themes