เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 03:43

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กนกวรรณ ธรรมชัย 5001180732 หญิง
กรรณิการ์ ภูเขา 5001180770 หญิง
กฤติพัส จิตเทพ 5001180824 ชาย
ขวัญฤทัย ทานันชัย 5001180640 หญิง
จารุวรรณ วิจินวัฒนะ 5001180114 หญิง
จิราพร แสนอินทร์ 5002180076 หญิง
จุฑาภรณ์ คำภิธรรม 4953283 หญิง
จุฑามาศ เลิศนิมิตเทวัญ 5001180510 หญิง
ชัญญานุช ชาติเหมาะ 5102180267 หญิง
ชัยพิพัฒน์ มโนชมภู 4921886 ชาย
ชัยวัฒน์ จันทรพันธุ์ 5102180274 ชาย
ฐิติกานต์ ชุ่มมาลี 4812742 หญิง
ฐิรยา ไชยศิลป์ 4921466 หญิง
ณัฐกานต์ ห้องมา 5001180237 ชาย
ณัฐพล ธุระเสร็จ 4921220 ชาย
ทรายทอง รัตนพล 5001180725 หญิง
ธัญวรัฎน์ สิริพิพัฒน์ 4953474 หญิง
ธีรวุฒิ เตชะใจ 4921909 ชาย
นพรัตน์ ปินไชย 5001181050 หญิง
นภัสชนก ธรรมศิลป์ 5102180052 หญิง
นุสรา ปัญญา 5002180243 หญิง
เนตรนภา ผลงามเนตรอรุณ 5001180442 หญิง
บุณฑริกา บุญมูล 4921633 หญิง
ปฐมพงศ์ หอมวิเชียร 4810638 ชาย
ปฐมพงศ์ ธนาศรีชัย 5001180688 ชาย
ปวีณา ตุ่นแก้ว 5001180633 หญิง
ปาริฉัตร ปรารมภ์ 5001180947 หญิง
ปิติ ลีฬหาพงศธร 5001180558 ชาย
ปิยวัฒน์ เขย 5001180664 ชาย
เปรมยุดา แก้วอาภัย 5001180046 หญิง
พชร รุ่งเรือง 5001180527 ชาย
พันธกร วุฒิ 5001180565 ชาย
พิทยาภรณ์ ใส่แก้ว 4921596 หญิง
พิมศิริ วิริยะกุลพานิช 5102180229 หญิง
พิระศักดิ์ สดับ 4921848 ชาย
มนัสวี เรี่ยวสกุลชาติ 5001180251 หญิง
มัทนา วรรณการ 5002180144 หญิง
มารีญา พรหมมินทร์ 5001180053 หญิง
รตนวฤนท์ แสงรัตน์ 5002180328 หญิง
ฤทัยชนก สถาพรชัยพณิชย์ 4921671 หญิง
วรัญญา ธนะแปง 5102180069 หญิง
วราภรณ์ ทิพย์นาวา 4953412 หญิง
วศิน ศิริชุมพันธ์ 4922159 ชาย
วัชรพงษ์ หาญอวยพรเลิศ 4817288 ชาย
วายุ ชัยบูรณ์ 5102180090 ชาย
วินัย ฟูแสง 4800969 ชาย
วิระยา วงศ์บุตร 5001180305 หญิง
วุฒิชัย หม่อมพกุล 4921923 ชาย
ศิริกัญญา วงค์ใหม่ 4803586 หญิง
ศิริกัญญา บุญเป็ง 5001180022 หญิง
ศิริพงษ์ ไชยวงค์ 452782 ชาย
ศิริวัฒนา ต๊ะนางอย 4921572 หญิง
สกาวเดือน แดงศรี 5102180168 หญิง
สยานิล ประชาราษฎร์ 4921589 หญิง
สร้อยทิพย์ ครุธเกตุ 5001181005 หญิง
สายไหม ชื่อดัง 5102180038 หญิง
สาวิตรี ตนกิจ 5101180848 หญิง
สิริมาส ปัดลี 5001180855 หญิง
สุรชัย ปัญญาฟู 4922036 ชาย
สุริยพงศ์ มะลิ 4921558 ชาย
เสาวลักษณ์ คำสร้อย 5001180978 หญิง
อลิษา แสนเมืองมา 5001180718 หญิง
อังคณา วงศ์ศิริ 5001181012 หญิง
อัมพิกา ฟองแก้ว 5001180794 หญิง
อัศวิณี บุญชูวงศ์ 4921480 หญิง
เอกชัย เดชธรรมรงค์ 5001180398 ชาย
ไอยเรศ ตนซื่อ 472691 หญิง

  Joomla 1.5 themes