เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2552 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 03:40

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กันตภณ เทพยศ 462658 ชาย
กิติยา สอนบาลี 5002180021 หญิง
เกตศนีย์ นันตาแก้ว 4921459 หญิง
เกศนภา นันทรัตพันธุ์ 4921398 หญิง
เกษร วงค์คม 5002180090 หญิง
จันทร์จิรา มูลประเสริฐ 5002180304 หญิง
จิณณพัต ไชยวานิช 4811460 หญิง
จิราพร มาก๋า 4953528 หญิง
จุฑามาศ ยอดพิบุตร 4921930 หญิง
จุฑามาศ นวลคำ 4818603 หญิง
จุฑามาศ แสงแป้น 4921794 หญิง
เจิ้นหยูน ต่ง 4922098 ชาย
ฉัตรสุดา มาโสด 4921763 หญิง
ชนัฐกานต์ คุณาสินใฝ่ตระกูล 4953610 หญิง
ชวนะ นิรัติศยวานิช 5002180069 ชาย
ชาญชัย บุญมาภิ 4922043 ชาย
ณรงค์ฤทธิ์ บุญชู 4921312 ชาย
ณัฏฐ์ ร่ายปฐมวงศ์ 4850450 ชาย
เด่นวินัย โกมินทร์ 4921435 ชาย
ทอรุ้ง ทองมาเอง 4922067 หญิง
ธนวันต์ สราญณิยธรรม 4921442 ชาย
นิภาพร จริยา 5002180175 หญิง
เบ็ญจวรรณ กันทะสอน 4921725 หญิง
ประภาพรรณ ประสิงห์ 5002180229 หญิง
ปิยะพงศ์ อินทิยศ 4921947 ชาย
ปิยะรัตน์ สุวรรณเลิศ 5002180199 หญิง
เปรมรัญชิดา ขันตี 4921657 หญิง
พงศ์ศิริ แก้วถาวร 4921268 ชาย
พรทิพย์ วงษ์ชาลี 4803610 หญิง
พรรณี ดวงเพ็ชร์ 5002180137 หญิง
พลับพลึง วรผล 5002180205 หญิง
พัชรา วิริยา 5002180120 หญิง
พิชชาภา รู้แหลม 5002180311 หญิง
พิชญาภา ยิ่งประเสริฐ 5002180182 หญิง
พิชาภพ ศรีสุวรรณ์ 5002180298 ชาย
พิมภินันท์ ดารา 4921879 หญิง
ภาวินีย์ ใจใหญ่ 5002180113 หญิง
ภาสินี สิงห์รัตนพันธุ์ 4809447 หญิง
ภูเบศ เพียนอก 5001180541 ชาย
ยุทธพงษ์ บัวอิ่น 4812432 ชาย
ยุวรินทร์ อภิวงค์ 4953313 หญิง
รสสุคนธ์ สมโน 4808077 หญิง
รัตติกาล เสามุกดา 4953726 หญิง
รัมภาภัค สิทธิ 4921770 หญิง
วรางคณา มานะ 4921244 หญิง
วารุณี สายปัญญาใย 5002180014 หญิง
วาสนา ตรงสุวรรณ 4953221 หญิง
วิไลพร มูลกลาง 4922135 หญิง
ศศิกานต์ วงค์สิทธิ์ 4851032 หญิง
ศันสนีย์ เพชรรัตน์ 4922029 หญิง
ศุจีภรณ์ เท่าบุรี 5002180083 หญิง
ศุภชัย กิตติธัชสกุล 4921626 ชาย
เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ 4921343 ชาย
สาธินี กิจรัตนกาญจน์ 4953177 หญิง
สุจิตรา ทิพย์ปัญญา 5002180236 หญิง
สุพิชชา เกตุวงค์ 472720 ชาย
เสริมสิน ตาใจ 4814838 หญิง
อดิเรก ดวงแก้วน้อย 431896 ชาย
อนงค์ อัมพวัน 4921985 หญิง
อภิษฎา ตาดี 4921619 หญิง
อริศรา แซ่หลี่ 4921893 หญิง
อัจฉราพรรณ สิทธิชัยวงค์ 5002180342 หญิง
อัจฉรีพร ไชยฮั่ง 4922128 หญิง
อุทุมพร ประธานราษฎร์ 5002180335 หญิง

  Joomla 1.5 themes