เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2554 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 03:34

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กนกวรรณ ทาวงศ์มา 1529900103967 หญิง
กรพินธุ์ อภิชาติพงศ์ชัย 1509900600049 หญิง
กัญญณัช สิทธิฤกษ์ 1501100063351 หญิง
จิตอารีย์ ชัยกุล 1570700088842 หญิง
จิรนาภา กาญจนาพิทักษ์ 1509900486912 หญิง
จีรนาฏ ปัญญาเทพ 1509900192544 หญิง
ชนิดาภา เผื่อนเผ่างาม 3501400583560 หญิง
ชัญญา วงค์วุฒิ 1509900282047 หญิง
ชานน ศิรินิรันดร์ 1509900083117 ชาย
ฐิติวัจน์ พงษ์ประพนธ์ 1509900365040 ชาย
ธนสิน เด่นเจริญกุล 1509900433142 ชาย
นพพร โพธา 1520900031356 ชาย
เนตรนภา ปัญญา 1510400013855 หญิง
บรรเจิดลักษณ์ อินต๊ะ 1639800057385 หญิง
ปาจรีย์ เทียมใจ 3520100540490 หญิง
ปิยกานต์ หว่างไพบูลย์ 1509900403391 หญิง
พิชชา สุภวัย 1509900261317 หญิง
ภชรธร ศรีเสี่ยงบุญ 1509900161959 หญิง
มณีรัตน์ เกตุมา 3489900166168 หญิง
เย วิน 485063 ชาย
วรวิทย์ เตียวสกุล 3101600134592 ชาย
วริศรา โคสิริวิวัฒน์ 1101700052974 หญิง
วสุวัฒน์ บัวศรีผ่อง 1509900103410 ชาย
ศรินรัตน์ ชูประภาพรธวัฒน์ 3650100235599 หญิง
ศศิประภา ประนุช 2239900018171 หญิง
สิริวรรณ เหลืองสุวรรณ์ 2640600016022 หญิง
สุดาวรรณ แซ่เบ้ 3101801326553 หญิง
สุรางคณาง ไค 3571100317783 หญิง
สุวศิน ปินทุกาศ 1509900298822 ชาย
หรรยดา สมสร้าง 3509900984994 หญิง
อติกานต์ ปันแก้ว 1509900128323 หญิง
อรณิชา ดวงตาคำ 1509900130182 หญิง

  Joomla 1.5 themes