เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 03:32

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กัลยา ตาวินโน 5206020064 หญิง
กาญจนา เรือนสติ 5106020231 หญิง
กานดา นุนพนัสสัก 5006020590 หญิง
แคทรียา ปันทะนะ 5206020651 หญิง
ฐัติมา ปริญญานุสสรณ์ 5006020224 หญิง
ฐิตารีย์ สิทธิยะ 5206020361 หญิง
ณัฐชานันท์ ใจแข็ง 5106020026 หญิง
ณัฐพร เตมีศักดิ์ 5106020200 หญิง
ณัฐวุฒิ ภัทโรวาสน์ 5206020583 ชาย
ณิชาภา จันทะเวียง 4801472 หญิง
ทศพร ยุกตานนท์ 5206020149 ชาย
ทิพย์วัล ตั้งชูทวีทรัพย์ 5106020040 หญิง
ธนัสมนต์ นิธิศักดินนท์ 5206020491 หญิง
ธำมรงค์ วงศ์ลือเกียรติ 5106020170 ชาย
ธิติมา ลักขณาวงศ์ 5106020118 หญิง
ธีระรัฐ ชัยชนะ 5206020538 ชาย
นพปฎล สุคนธฉายา 5106020224 ชาย
นภัทร วงค์ปัน 4985048 ชาย
นันทกา ศรีเพชร 4982283 หญิง
นันทิยา รุ่งเลิศวิกรัยกุล 5206020682 หญิง
โน มิน 5007030017 ชาย
เบญญารินทร์ เตชะกุล 4984881 หญิง
ปฐมากรณ์ อินพันธ์ 5106020095 หญิง
ปทิดา ทิพยมหิงษ์ 5006020279 หญิง
ปวีณา วงศ์วุฒิ 4984843 หญิง
ปาริชาต แสงรัตน์วัชรา 5006020255 หญิง
พงษ์นที สิงห์ชัย 5106020415 ชาย
พัชราภรณ์ พงษ์อมรพรหม 5006020507 หญิง
พัชราภรณ์ อินทวงค์ 5206020125 หญิง
พัชรินทร์ ใจสุข 4982344 หญิง
พิเชษฐ์ บุญศรี 5206020323 ชาย
พิมพ์พิไล วงษ์กาวิน 5206020460 หญิง
พีรยุทธ สังข์สำราญ 5106020545 ชาย
ภควัต ดารารัตนโรจน์ 5206020217 ชาย
ภควัต จงชนะชัย 5206020224 ชาย
ภทพร จันทรกุล 5106020071 หญิง
ภราดร คุณานนท์โรจน์ 4803984 ชาย
ภัทธิรา หินวงศ์ 5206020118 หญิง
ภัทรพร มูละวงศ์ 4982405 หญิง
ภัสรชล ปาลี 5106020439 หญิง
มณฑิรา เกษร 4801454 หญิง
มัทรี เตชะ 5206020798 หญิง
รติรัตน์ พันธุ์อุโมงค์ 479604 หญิง
รัชนีกร ลาดมูล 5106020552 หญิง
รุ่งนภา สติคำ 5106020491 หญิง
ลลิตพรรณ ลำธาร 5106020538 หญิง
วรพฤฒ จริงจิตร 5006020408 ชาย
วรลักษณ์ กันทมาโนช 5106020484 หญิง
วัลภา ปัญญาเมืองใจ 4985024 หญิง
วิธวินท์ สมขาว 5206020781 ชาย
ศรัณรัชต์ นิติรัฐธนานนท์ 5006020521 หญิง
ศันสน์รมย์ ด่านกุล 5006020330 หญิง
สาริกา มัลโฮตรา 5106020286 หญิง
สิริกานต์ เทียนศิริ 5106020101 หญิง
สิริตา คำรินทร์ 5106020217 หญิง
สุจิตรา เนตรสุวรรณ 4985130 หญิง
สุจิตราภรณ์ สอนตน 5006020293 หญิง
สุชาดา ทองโอฬาร 4984928 หญิง
สุนิสา หวลจิตร์ 5007030093 หญิง
สุปรียา บุษบงค์ 5006020347 หญิง
สุรีย์พร มโนวงศ์ 4984850 หญิง
สุวิมล คำยวง 5206020637 หญิง
แสงสูรย์ ทองคำ 5106020279 หญิง
หฤทัย น้อยเจริญ 5106020149 หญิง
อนน สัจมนตรี 4982214 ชาย
อภิชาติ อภิชัยรักษ์ 5106020460 ชาย
อภิญญา ไวยรัชพานิช 5106020354 หญิง
อาณัติ ดีโต๋ 5206020569 ชาย
อิสรา ปาลวัฒน์วิไชย 5206020507 ชาย

  Joomla 1.5 themes