เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2552 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 03:20

ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ
กฤษณ์ วานิชสุขสมบัติ 5006020200 ชาย
กฤษดา บุญทา 5006020491 ชาย
กัญญาณัฐ ทะเคะอิชิ 5106020446 หญิง
กาญจน์ รอดวิจิตร 5106020521 ชาย
จิรวิทย์ วรรณตุง 4984942 ชาย
ฉัตรรวี วรรณมะกอก 4985178 หญิง
ญาดา คำลือมี 5106020293 หญิง
ณภัสฑิณี พันธ์สกูล 479050 หญิง
ณัฐมา พงษ์ตา 4984874 หญิง
ธัญวรัตน์ ฆารสมบูรณ์ 5106020262 หญิง
ธิดารัตน์ ชุมศรี 5006020118 หญิง
เบญจวรรณ กมลเลิศ 5106020453 หญิง
ปิ่นไพร อ๊อดต่อกัน 5006020071 หญิง
พรสวรรค์ จันทร์หอม 5006020354 หญิง
พลอยพิมพ์ ตระการ 479089 หญิง
พิมพ์พรรณ พันธ์ทอง 5106020248 หญิง
รัตติกร กวงไหม 5106020033 หญิง
วรจักร์ สุขขะนิวาสน์ 479005 ชาย
ศิริพร ชัยปัญญา 5006020569 หญิง
สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์ 5106020163 หญิง
อนันต์ แสงสุรีย์โรจน์กุล 5006020309 ชาย
อภิรุทธ์ ภิรมย์ 4982368 ชาย
อัจฉรา ทิพย์วงค์ 4818506 หญิง

Last Updated on Friday, 15 November 2013 03:22
  Joomla 1.5 themes