เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2552 Print E-mail
Tuesday, 23 April 2013 06:53
Last Updated on Tuesday, 11 June 2013 06:48
  Joomla 1.5 themes