เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ประวัติความเป็นมา

        การเรียนการสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2517 โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีครั้งแรกในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการบัญชี ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการบริหารหลักสูตรในคณะสังคมศาสตร์ โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการบัญชี ต่อมาในปี พ.ศ. 2523  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล และในปี พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแยกการบริหารงานคณะสังคมศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ  คณะสังคมศาสตร์  รับผิดชอบสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาจิตวิทยา คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการบัญชี ต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยและเรียกชื่อว่า “มหาวิทยาลัยพายัพ” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 หลังจากการเปลี่ยนประเภทสถาบันแล้ว ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และได้แยกการบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจออกเป็น 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รับผิดชอบสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ในปี พ.ศ. 2533 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนภาคค่ำหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ ในปี พ.ศ. 2539  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ พร้อมกันนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล เป็นสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และในปี พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยพายัพได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยรวมหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรนานาชาติ เข้าอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจ   ในปี พ.ศ. 2551  ทางคณะฯ ได้มีการดำเนินการขอปิดสาขาวิชาการเลขานุการ  และได้รับการอนุมัติโดยให้ดำเนินการในรูปแบบกลุ่มวิชาฯ แทน


       ในปี พ.ศ.2553 คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 7 สาขาวิชา และ 1 กลุ่มวิชาฯ  สำหรับหลักสูตรบัณฑิตคึกษา ระดับปริญญาโท รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรในระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สาขาวิชาการบริหารงานบุคคลเดิม) สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ   กลุ่มวิชาการเลขานุการ (สาขาวิชาการเลขานุการเดิม) และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

-  หลักสูตรระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  2  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

-  หลักสูตรระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร รวมแล้วไม่เกิน 42 หน่วยกิต และมีการปรับปรุงรายวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย
-  หลักสูตรระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร รวมแล้วไม่เกิน 39 หน่วยกิต และมีการปรับปรุงรายวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย


       ในปีการศึกษา 2553  คณะฯ ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ดังนี้

1.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวมแล้วไม่เกิน 132 หน่วยกิต มีการปรับปรุงรายวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย

2.สาขาวิชาการตลาด  ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวมแล้วไม่เกิน 135 หน่วยกิต มีการปรับปรุงรายวิชา เพิ่มรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัยและเพิ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกเลือก เป็น 2 กลุ่ม คือ

-  มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการตลาดผู้ประกอบการ

-  มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการตลาดบริการ

3.สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวมแล้วไม่เกิน 135 หน่วยกิต มีการปรับปรุงรายวิชา เพิ่มรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย และเพิ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกเลือก เป็น 3 กลุ่ม คือ

-  มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการโรงแรม

- มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการท่องเที่ยว

-  มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการครัว

4.สาขาวิชาการจัดการ  ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร รวมแล้วไม่เกิน 135 หน่วยกิต มีการปรับปรุงรายวิชา เพิ่มรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย และเพิ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกเลือก เป็น 2 กลุ่ม คือ

-  มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

-  มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการเป็นผู้ประกอบการ

5.สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวมแล้วไม่เกิน 135 หน่วยกิต มีการปรับปรุงรายวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย

       ในปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจได้ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชาเลือก

1.กลุ่มวิชาเลือกการจัดการ
2.กลุ่มวิชาเลือกการเงิน
3.กลุ่มวิชาเลือกการตลาด
4.กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
5.กลุ่มวิชาเลือกการท่องเที่ยว

  Joomla 1.5 themes