MG รวมใจเป็นหนึ่ง สร้างโลกสวย เพื่อน้องสดใส

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “MG รวมใจเป็นหนึ่ง สร้างโลกสวย เพื่อน้องสดใส” ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารตะวัน กังวาลพงศ์ เพื่อสร้างเสริมการมีจิตอาสาและสร้างความสามัคคีร่วมกัน

Album info