แบบประเมิน การใช้งานบริการ & แบบประเมิน กิจกรรมสำหรับ นักศึกษา & แบบแจ้งข้อร้องเรียน

·       การประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาการให้บริการด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา การประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการข้อร้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

·       แบบทดสอบ การความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ. ห้อง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เวลา 13.00 ถึง 16.00

·       แบบประเมินความพึงพอใจ การรับรู้แหล่งให้ข้อมูลการบริการของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559

·       แบบประเมินกิจกรรมการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ. ห้อง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น

·       แบบแจ้งข้อร้องเรียน ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา 2559