แบบประเมิน การใช้งานบริการ & แบบประเมิน กิจกรรมสำหรับ นักศึกษา & แบบแจ้งข้อร้องเรียน

ประจำปีการศึกษา 2560

·       แบบประเมิน การจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2560 นี้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง PC417 

 

·       แบบประเมินกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่17 กค 2560 เวลา 08.00-12.00 ณ อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ

 

·       โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการ PAYAP PREP (โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนของนักศึกษารหัส60 ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ( IT For Learner) วันที่ 14- 23 มิถุนายน 2560 การปฐมนิเทศในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 และ การเตรียมความพร้อมในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

·       แบบแจ้งข้อร้องเรียน ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา 2560

 

ประจำปีการศึกษา 2559

·       การประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาการให้บริการด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา การประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการข้อร้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

·       แบบทดสอบ การความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ. ห้อง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เวลา 13.00 ถึง 16.00

·       แบบประเมินความพึงพอใจ การรับรู้แหล่งให้ข้อมูลการบริการของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559

·       แบบประเมินกิจกรรมการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ. ห้อง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น

·       แบบแจ้งข้อร้องเรียน ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา 2559