กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

“เราจะเดินตามรอยในหลวงอันเป็นที่รักของเรา พัฒนาอย่างยั่งยืนและอย่างพอเพียง”

เวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560   เวลา 15.39-16.39 .

เวทีกลาง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

วัตถุประสงค์

·        Support เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและร่วมกันแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทั้งด้านการผลิตและการตลาด

·        Promote เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร แปรรูป/จ้างแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง

·        Solve Problems เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านปริมาณ ราคา และคุณภาพของผลผลิตที่ยั่งยืน และเป็นการสร้างความสมดุล ให้แก่ภาคการเกษตร

เป้าหมาย

·       Competitiveness เพื่อเตรียมความพร้อมและการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม

·       Opportunity ชี้ให้เห็นโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่มช่องทางการตลาดจากการสร้างความเข้มแข็งในแบรนด์ปัจจุบัน

·       Innovation การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

·        Consultations พร้อมเสนอจัดกระบวนการภาคปฏิบัติเพื่อให้คำปรึกษาในตัวผลิตภัณฑ์ที่มี ณ ปัจจุบันของผู้เข้าร่วมอบรม

ทำไม??? ต้องเป็นที่เชียงใหม่

·       Most population ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทำให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น

·       Important Crops พืชเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ลิ้นจี่ ลำไย กระเทียม หอมแดง มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่เป็นต้น

·       Rice ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

·       Household เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 39,000 ครัวเรือน

·       Market Value มูลค่าการค้าข้าวทั้งระบบเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาท

·       Area มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 467,918 ไร่ และปริมาณผลผลิต 313,883 ตัน

·      Proportion สัดส่วนการผลิตข้าว แต่ละชนิด คือ ข้าวเหนียวร้อยละ 70, ข้าวหอมมะลิร้อยละ 19, ข้าวเจ้า (ข้าวดอย,ข้าวไร่)ร้อยละ 9 และข้าวปทุมธานี ร้อยละ 2

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

        นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและทั้งเยี่ยมชมการออกบู๊ทแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูปตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้รับผิดชอบการจัดสัมมนา โดยอาจารย์ ดร. วรวีร์ ภัทรวงศ์วิสูตร Man on the Move อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ และทีมงานงานเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปที่จัดแสดงภายในงาน

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 9 รายการ

ได้แก่     รางวัล    ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น Creativity
            รางวัล    นวัตกรรม Innovation
            รางวัล    คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม Environmental
            รางวัล    สินค้าที่มีศักยภาพในการทำการตลาด
            รางวัล    ถูกใจคุณ นิยดา  หมื่นอนันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
            รางวัล    ถูกใจ
Dr. Vorravee Pattaranvongvisut
            รางวัล    ถูกใจ อาจารย์คมกฤต  วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
            รางวัล    ถูกใจ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ
            รางวัล    ถูกใจ อาจารย์กุลฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา

 

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ใช้ในการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดพิมพ์เป็น
3 ภาษา จำนวน 5009 ใบ

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน LANNA EXPO 2017